Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy ČSCH

7. 6. 2013

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
SPOLEČNÉ ZÁSADY
§ 1 Český svaz chovatelů /dále jen Svaz/
je podle zákona 83/90 Sb. občanským sdružením. Je organizací členskou a vede evidenci členů. V rámci Českého svazu chovatelů jsou ustavovány organizace, jejichž členy jsou chovatelé zvířat, zejména drůbeže, králíků, okrasných a užitkových holubů, poštovních holubů, okrasného a exotického ptactva, kanárů, koček, kožešinových zvířat, akvarijních rybek, terarijních živočichů, drobných hlodavců, koz, ovcí, psů a jiných domácích a v zájmových chovech chovaných zvířat nebo právnické osoby jimi založené. Ve své činnosti vychází z odborných zájmů chovatelů, které jsou v souladu se společenským úsilím o tvorbu a ochranu životního prostředí. Aktivně působí na rozvoj chovatelské záliby.
Český svaz chovatelů je právnickou osobou jako celek a působí na celém území České republiky. Povinnosti a práva Svazu zajišťuje ústřední výbor a jeho sekretariát, jehož sídlem je Praha 8, Maškova 3, IČ 00443204. Český svaz chovatelů používá zkratku ČSCH, symbolem je znak ČSCH.
§ 2 Poslání
1. Vytvářet podmínky pro rozvoj odborné chovatelské činnosti, navazovat na osvědčené tradice a výsledky vědeckých poznání, zvyšovat odborné znalosti a schopnosti členů, zastupovat a hájit jejich zájmy.
2. Zabezpečovat cílevědomou plemenitbu zvířat, zabezpečovat zvyšování úrovně stávajících druhů, plemen a jejich barevných rázů, šlechtění a uznávání plemen nových, zlepšování užitkových vlastností a vylepšování exteriéru chovaných zvířat, provádět kontroly užitkovosti zvířat.
3. Podílet se na organizování ochrany zvířat, na péči o jejich zdraví a péči o životní prostředí
4. Dbát o záchranu a udržení genofondu druhů a plemen zvířat, zvláštní pozornost věnovat ochraně genofondu málo početných a národních plemen zvířat, prosazovat chovatelství jako aktivní formu ochrany přírody.
5. Evidovat druhy a počty chovaných zvířat, zabezpečovat jejich tetování, kroužkování, značkování a případně čipování, vést kontrolované, tj. kmenové, rozmnožovací, plemenné, šlechtitelské, výzkumné, regenerační, registrované chovy. Zakládat a vést plemenné a registrační knihy.
6. V rozsahu zákonných oprávnění zajišťovat šlechtitelskou činnost v chovech zvířat, usměrňovat plemenitbu a zprostředkovávat reprodukci plemenných zvířat.
7. Pořádat a organizovat přednášky, školení, besedy, výstavy, závody, bonitace, stolní oceňování, zájezdy, trhy, aukce, exkurze, společenské, výcvikové a sportovní akce, soutěže, výcvikovou a závodní činnost.
8. Školit odborně způsobilé posuzovatele, poskytovat členům i nečlenům Svazu odborné porady, aktivně se podílet na výchově mladých chovatelů a vytvářet podmínky pro jejich činnost.
9. Spolupracovat s vědeckými, výzkumnými, veterinárními a plemenářskými organizacemi, zemědělskými organizacemi, státními orgány působícími v oblasti problematiky zvířat, zemědělské výroby a ochrany a tvorby životního prostředí.
10. Popularizovat chovatelskou činnost na veřejnosti, vydávat odborné časopisy a publikace, vnitrosvazové tiskoviny, spolupracovat s nakladatelstvími a s vydavateli a redakcemi sdělovacích prostředků.
11. Spolupracovat s organizacemi chovatelů zvířat a ochránců přírody u nás i v zahraničí a aktivně pečovat o ochranu zdravého životního prostředí.
12. Vytvářet a spravovat majetkové hodnoty potřebné k plnění poslání Svazu.
13. Zastupovat chovatele v mezinárodních a nadnárodních chovatelských strukturách a zajišťovat delegování zástupců do těchto organizací a jejich orgánů.
§ 3 Právní postavení
Právnickými osobami v rámci Svazu jsou:
základní organizace všeobecné
základní organizace specializované
oblastní, okresní, městské organizace
chovatelské kluby
Právní subjektivitu nemají chovatelské odbornosti, ústřední odborné komise a jejich orgány, jakož i komise revizní a pracovní, výbory organizací.
§ 4 Společné organizační zásady
1. V rámci Svazu jsou ustaveny chovatelské odbornosti. Příslušnost členů k chovatelské odbornosti určuje především druh chovaných zvířat podle zoologické příbuznosti. Vnitřní uspořádání chovatelské odbornosti upravuje organizační řád odbornosti.
2. Volby do všech funkcí ve Svazu jsou uskutečňovány demokraticky, a to zdola nahoru.
3. Volby jsou právoplatné, jestliže se jich účastní nadpoloviční většina členů /delegátů/ s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou členové /kandidáti/, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů prezentovaných členů /delegátů/ do stanoveného počtu volených členů. Statutárními zástupci jsou předseda a jednatel. O způsobu volby ústředních odborných orgánů v jednotlivých chovatelských odbornostech rozhoduje konference odbornosti v souladu se Stanovami.
4. Usnesení orgánů se přijímají nadpoloviční většinou hlasů. Menšina se podřizuje většině. Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro nižší orgány a jejich členy.
5. Nižší orgány se mohou obracet k vyšším orgánům s podněty, připomínkami, návrhy, kritikou. Vyšší orgány jsou povinny tyto podněty vyřizovat a informovat o způsobu řešení.
6. Funkce členů orgánů Svazu nejsou placené, jsou čestné, pokud nejde o pracovní poměr ke Svazu. Funkcionáři mohou obdržet jednorázovou nebo příležitostnou odměnu za výkon své funkce a náhradu hotových výloh podle platných předpisů.
7. Působení funkcionářů a posuzovatelů ve Svazu je neslučitelné současně s členstvím v jiném občanském sdružení působícím na území ČR, které má obdobné poslání a cíle jako Svaz pokud vztahy obou subjektů nejsou v této věci smluvně řešeny jinak. Případné smluvní ujednání musí být uzavřena na úrovni nejvyšších orgánů obou subjektů.
8. Člen-funkcionář muže být odvolán z funkce, jestliže je opakovaně napomínán pro neplnění úkolů spojených s funkcí. O odvolání rozhoduje příslušný orgán Svazu, který do funkce volil. Na uvolněnou funkci je povolán náhradník nebo volen nový člen.
9. K zajišťování úkolů mohou orgány Svazu ustavovat pracovní komise nebo jmenovat aktivisty – odborníky.
10. Organizační jednotku řídí výbor nebo komise. Navenek jedná předseda s jednatelem nebo jiným pověřeným zástupcem. Dokumenty, které zavazují, podepisují statutární zástupci společně.
11. Výbor svolává jednání /schůzi/ obvyklým způsobem. Mimořádné jednání /schůzi/ svolává, pokud o to požádá nejméně nadpoloviční většina členů či organizačních jednotek. Rozhodne-li vyšší orgán o svolání schůze nižší organizace, musí být svolána.
12. Členové revizního orgánu nemohou být členy jiného orgánu téhož stupně. Zaměstnanec Svazu nemůže být členem revizního orgánu téhož stupně.
13. Členové vyššího orgánu Svazu jsou oprávněni zúčastňovat se jednání orgánů Svazu nižšího stupně s hlasem poradním.
14. Funkční období je ve všech orgánech Svazu pětileté.
ČLENSTVÍ
§ 5 Vznik členství
1. Členství jednotlivců /fyzických osob/ ve Svazu je dobrovolné a je založeno v jedné základní organizaci. Členem se může stát každý, kdo souhlasí se Stanovami a chce se na činnosti Svazu podílet.
2. Členství vzniká schválením přihlášky na členské schůzi základní organizace a zaplacením členského příspěvku. Průkazem o členství je platná členská legitimace.
3. Členové Svazu do 18 let věku působí v organizaci pod vedením zkušených chovatelů a mohou zakládat chovatelské kroužky mladých.
4. Členové, kteří se zabývají chovem zvířat více druhů či plemen, mohou své členství registrovat v dalších specializovaných základních organizacích nebo chovatelských klubech. Zde platí účelové příspěvky podle usnesení organizace.
5. Členy Svazu mohou být rovněž občané, kteří mají o chovatelství zájem, i když sami chovateli nejsou.
6. Členy Svazu se mohou stát i právnické osoby /kolektivy/, případně jejich organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem, s podmínkami sjednanými v dohodách podle odbornosti.
7. Udělení čestného členství přísluší členské schůzi základní organizace.
8. Členy Svazu mohou být i cizí státní příslušníci pokud splňují všechny podmínky pro vznik členství.
§ 6 Členská práva jednotlivců
Členové Svazu mají právo:
1. Účastnit se členských schůzí svých základních organizací a od 18 let věku hlasovat.
2. Volit a od 18 let věku být volen do všech orgánů Svazu.
3. Všestranně se podílet na činnosti Svazu, pracovat pro Svaz, využívat výhod, prostředků a zařízení Svazu.
4. Vznášet návrhy, podněty, dotazy, stížnosti orgánům Svazu.
5. Odvolávat se proti rozhodnutím vydaným v neprospěch člena.
6. Získat vyznamenání Svazu.
§ 7 Členské povinnosti jednotlivců
1. Základní povinností člena je dodržovat Stanovy a prováděcí předpisy k nim, usnesení orgánů, dbát zájmů Svazu, platit členské a účelové příspěvky.
2. Aktivně se zúčastňovat jednání v organizaci, případně aktivně působit ve funkcích Svazu.
3. Rozšiřovat své odborné znalosti, zajišťovat ochranu a zdraví zvířat, přispívat k tvorbě životního prostředí.
4. Značit a evidovat svá zvířata prostředky a způsobem stanoveným zákonnými předpisy, případně Svazem a vystavovat zvířata na výstavách.
5. Zřizovat a udržovat pro zvířata chovatelská zařízení tak, aby odpovídala potřebám chovu a obecně platným předpisům. Uplatňovat ohleduplný přístup ke zvířatům v souladu se zákonem o ochraně zvířat.
6. Usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy Svazu a chovateli vůbec.
Za porušení povinností člena mohou být ukládána kárná opatření podle Kárného řádu.
§ 8 Zánik členství
Členství jednotlivce ve Svazu zaniká:
 vystoupením sděleným písemně základní organizaci,
 vyloučením podle Kárného řádu,
 výmazem z evidence z důvodu nezaplacení členského příspěvku,
 úmrtím.
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY S ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTÍ
A JEJICH ORGÁNY
§ 9 Organizační jednotky
1. Základní organizace všeobecné a jejich chovatelské odbornosti
Základní organizace specializované a jejich chovatelské odbornosti
2. Oblastní, okresní, městské organizace a jejich chovatelské odbornosti
3. Krajská sdružení
§ 10 Základní organizace všeobecné, základní organizace specializované
1. Nejnižší organizační jednotkou Svazu je základní organizace.
2. Základní organizace Svazu jsou právnickými osobami, nabývají svým jménem práv a majetků a přijímají závazky.
3. Předpokladem k založení organizace je nejméně 10 členů. Na ustavující schůzi pozve přípravný výbor zástupce příslušného vyššího orgánu Svazu.
4. Ustavující schůzi svolává přípravný výbor. Ustavující schůze schvaluje přijetí členů, zvolí výbor a revizní komisi.
5. Organizace zaniká, rozhodne-li o tom členská schůze tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů a současně rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem organizace prokazatelně nabytým z vlastních zdrojů, a to po vyrovnání a vypořádání dluhů, závazků, vkladů a dotací Svazu apod. Členové mohou přestoupit do jiných základních organizací Svazu. Přestane-li základní organizace plnit povinnosti podle Stanov a není-li členská schůze opakovaně usnášeníschopná, přísluší rozhodnutí o zániku organizace a likvidace jejího majetku vyššímu orgánu Svazu.
§ 11 Orgány základní organizace
 členská schůze,
 výbor,
 revizní komise.
§ 12 Členská schůze základní organizace
Je nejvyšším orgánem základní organizace. Svolává ji výbor alespoň 2x do roka. Jednou do roka svolává výbor výroční členskou schůzi, do jejíž kompetence patří:
1. Schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření organizace za uplynulé období.
2. Schvalovat záměry činnosti a rozpočet na běžný rok.
3. Projednávat činnost výboru, jeho návrhy a návrhy členů.
4. Volit členy výboru a revizní komise a stanovit jejich počty.
5. Rozhodovat o výši účelových příspěvků a stanovit jejich splatnost.
6. Volit delegáty na konference vyšších orgánů, na konference a aktivy chovatelských odborností.
7. Navrhovat kandidáty do funkcí ve vyšších orgánech Svazu.
8. Vyjadřovat se k návrhům na kandidaturu členů své základní organizace do vyšších orgánů Svazu, které podaly jiné právnické osoby v rámci Svazu či orgány Svazu.
§ 13 Výbor základní organizace
Výbor odpovídá za činnost organizace v období mezi členskými schůzemi. Zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s prostředky organizace. Dbá na dodržování Stanov Svazu a prováděcích předpisů k nim. Připravuje jednání členské schůze. Doporučuje se výbor pětičlenný. Výbor tvoří vždy předseda, jednatel, pokladník, případně hospodář a zástupci chovatelských odborností působících v organizaci, poradci chovu apod.
K zabezpečení svých úkolů si může výbor ustavit a z vlastních zdrojů financovat potřebný aparát.
§ 14 Revizní komise základní organizace
Působí v organizaci nezávisle na činnosti výboru. V pravidelných obdobích, nejméně 1x ročně, provádí revizi hospodaření organizace. O zjištěních informuje výbor a členskou schůzi. Komise volí ze svého středu předsedu, který má právo zúčastňovat se schůzí výboru s hlasem poradním.
§ 15 Oblastní, okresní, městské organizace
V územních oblastech /většinou shodných s územními celky/ se vytvářejí oblastní, okresní, městské organizace jako organizační jednotky Svazu. Sdružují se v nich základní organizace Svazu působící v příslušném územním obvodu, které se u oblastní, okresní, městské organizace evidují.
Aktivně organizují a usměrňují vývoj chovatelství v obvodu územní působnosti. Zprostředkovávají styk základních organizací s ústředními orgány. Oblastní, okresní, městské organizace jsou právnickými osobami.
§ 16 Orgány oblastní, okresní, městské organizace
 oblastní, okresní, městská konference,
 výbor oblastní, okresní, městské organizace,
 oblastní, okresní, městské aktivy chovatelských odborností,
 revizní komise oblastní, okresní, městské organizace.
Působnost těchto orgánů se vztahuje na příslušný územní obvod nebo územní celek. O působnosti mohou rozhodnout také ústřední orgány Svazu.
§ 17 Oblastní, okresní, městské konference
Je shromáždění delegátů základních organizací a delegátů chovatelských odborností působících v rámci oblastní, okresní, městské organizace Svazu. Svolává ji výbor oblastní, okresní, městské organizace Svazu podle potřeby, a to nejméně 1x ročně.
Konferenci přísluší:
1. Jednat a usnášet se k činnosti a hospodaření oblastní, okresní, městské organizace za uplynulé období.
2. Přijímat usnesení pro další činnost.
3. Koordinovat činnost evidovaných organizací.
4. Jednat a usnášet se o návrzích výboru a jednotlivých členských organizací a odborných komisí.
5. Schvalovat výši účelových příspěvků.
6. Volit delegáty na valnou hromadu Svazu a navrhovat kandidáty do funkcí v ústředních orgánech Svazu.
7. Volit členy výboru a revizní komise oblastní, okresní, městské organizace a rozhodnout při tom o počtu členů v těchto orgánech.
8. Rozhodovat o ustavení oblastní, okresní, městské odborné komise.
9. Stanovit zásady pro řízení a kontrolu základních organizací.
§ 18 Výbor oblastní, okresní, městské organizace
Členy výboru jsou funkcionáři zvolení na oblastní, okresní, městské konferenci.
Povinností výboru je:
1. Zabezpečovat plnění usnesení oblastní, okresní, městské konference.
2. Hospodařit s majetkem oblastní, okresní, městské organizace podle platných předpisů a přijatých usnesení.
3. Stanovit klíč pro volbu delegátů na konferenci oblastní, okresní, městské organizace.
4. Připravovat jednání konference a podávat jí zprávy o činnosti.
5. Zřizovat stálé nebo dočasné pracovní komise a vymezit rozsah jejich úkolů a pravomocí.
6. V zájmu Svazu jednat s orgány státní správy a veřejnými institucemi působícími ve vymezeném územním obvodu.
7. Koordinovat plnění úkolů a usnesení oblastních, okresních, městských odborných komisí.
Je odvolacím orgánem do rozhodnutí základních organizací.
K jednání se schází podle potřeby. K zabezpečení svých úkolů může vytvářet a z vlastních zdrojů financovat potřebný aparát.
§ 19 Revizní komise oblastní, okresní, městské organizace
Působí nezávisle na činnosti výboru oblastní, okresní, městské organizace. Vykonává revize hospodaření oblastní, okresní, městské organizace, a to alespoň 1x ročně. Na vyžádání provádí revize hospodaření i v základních organizacích příslušných k oblastní, okresní, městské organizaci.
O své činnosti podává zprávu oblastnímu, okresnímu, městskému výboru a oblastní, okresní, městské konferenci. Počet členů revizní komise stanoví oblastní, okresní, městská konference. Doporučuje se orgán tříčlenný. Předseda má právo zúčastňovat se jednání výboru oblastní, okresní, městské organizace s hlasem poradním.
Pokud organizace hospodaří s majetkovými hodnotami pořízenými s přispěním vyšších orgánů Svazu, provádí revizní komise tohoto vyššího orgánu revize jejich hospodaření.
§ 20 Oblastní, okresní, městské aktivy chovatelských odborností
Jsou zastupitelským shromážděním delegátů základních organizací podle jednotlivých chovatelských odborností. Aktiv svolává příslušná oblastní, okresní, městská odborná komise alespoň 1x ročně.
Aktivu přísluší:
1. Jednat o zásadních otázkách rozvoje příslušného chovatelského hnutí v obvodu působnosti oblastní, okresní, městské organizace.
2. Stanovit počet členů odborné komise oblastní, okresní, městské organizace a volit její členy.
3. Navrhovat kandidáty do funkcí ve výboru oblastní, okresní, městské organizace a příslušné ústřední odborné komise Svazu.
4. Volit delegáty na ústřední konferenci odbornosti.
5. Předkládat návrhy výboru oblastní, okresní, městské organizace a příslušné ústřední odborné komisi Svazu.
§ 21 Oblastní, okresní, městské odborné komise
Pečují o rozvoj svého chovatelského hnutí v obvodu působnosti oblastní, okresní, městské organizace, organizují veterinární péči v chovech, propagují chovatelství, stanoví klíč pro volbu delegátů na aktiv chovatelské odbornosti, svolávají aktivy chovatelské odbornosti a zajišťují přijaté závěry. Jsou oprávněny provádět kontroly v chovech zvířat členů základních organizací příslušných do oblastní okresní, městské organizace. Plní úkoly související s tvorbou a ochranou životního prostředí.
§ 22 Krajské sdružení
je dobrovolné seskupení oblastních, okresních, městských organizací. K ustavení krajského sdružení je zapotřebí účasti nadpoloviční většiny oblastních, okresních, městských organizací v příslušném obvodu kraje. Ústřední výbor Svazu přiznává krajskému sdružení právní subjektivitu na vyžádání sdružení. Přiznání právní subjektivity je podmíněno stanovením sídla sdružení, zvolením statutárních zástupců a vydáním organizačního řádu
ORGÁNY S REPUBLIKOVOU PŮSOBNOSTÍ
§ 23 Orgány Svazu s republikovou působností jsou:
 valná hromada
 ústřední výbor
 ústřední revizní komise
 ústřední konference delegátů chovatelských odborností
 ústřední odborné komise
§ 24 Valná hromada
Je nejvyšším orgánem Svazu. Valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím delegáti zvolení na konferencích oblastních, okresních, městských organizací a delegáti zvolení na ústředních konferencích těch chovatelských odborností, které jsou řízeny přímo ústřední odbornou komisí (nemají oblastní, okresní, městské orgány).
Valná hromada je svolána 1x ročně.
Mimořádná valná hromada je svolána, jestliže požadavek vzejde z usnesení nadpoloviční většiny oblastních, okresních, městských konferencí.
Valné hromadě přísluší:
1. Schvalovat jednací a volební řád valné hromady.
2. Projednat a schválit zprávy a návrhy ústředního výboru a ústřední revizní komise.
3. Volit členy ústředního výboru a ústřední revizní komise.
4. Schvalovat Stanovy, jejich změny, prováděcí výklad Stanov a Kárný řád.
5. Kontrolovat plnění usnesení předchozí valné hromady.
6. Projednat a schválit hospodaření Svazu za uplynulý rok.
7. Stanovit úkoly Svazu pro další období a potvrdit úkoly odborné činnosti podle usnesení ústředních konferencí chovatelských odborností.
8. Projednat a schválit úkoly a rozpočet pro běžný rok.
10. Stanovit výši členských příspěvků.
11. Stanovit klíč pro volbu delegátů na valnou hromadu pro příští rok.
12. Řídit a kontrolovat činnost ústředního výboru a ústřední revizní komise, odvolávat jejich členy.
13. Ustavovat a rušit chovatelské odbornosti.
14. Rozhodovat o záležitostech, které nejsou vyhrazeny do působnosti jednotlivých chovatelských odborností.
15. Rozhodovat o odvoláních do rozhodnutí vydaných oblastními, okresními, městskými organizacemi.
§ 25 Ústřední výbor
Je výkonný orgán Svazu, který zabezpečuje činnost v období mezi valnými hromadami. Řeší vztahy mezi odbornostmi v rámci Svazu. Má právo jednat a zavazovat se v záležitostech společných celému Svazu. Je oprávněn jednat s nejvyššími orgány státní správy, veřejnými institucemi a zahraničními chovatelskými svazy. Ze své činnosti se odpovídá valné hromadě Svazu. Navenek jedná z pověření ústředního výboru předseda, místopředseda nebo jiný pověřený funkcionář Svazu.
Povinností ústředního výboru je:
1. Zabezpečovat usnesení valné hromady.
2. Připravovat návrh rozpočtu Svazu, projednat jeho plnění, projednávat výsledky hospodaření.
3. Disponovat s finančními prostředky podle rozpočtu a usnesení valné hromady.
4. Spravovat majetek Svazu.
5. Vydávat prováděcí předpisy a připravovat závazný výklad Stanov.
6. Svolávat valnou hromadu.
7. Vydávat odborné časopisy, publikace, tiskoviny, vydávat časopis Chovatel, jehož součástí je oficiální věstník Svazu.
8. Vyvíjet podnikatelské aktivity směřující k zajištění prostředků pro činnost ústředních orgánů Svazu, případně nižších organizačních jednotek Svazu.
9. Pořádat školení, soutěže, výstavy, závody a jiné akce.
10. Ustavovat stálé i dočasné pracovní komise a volit jejich předsedy, zejména komisi ekonomickou, legislativní, kárnou, veterinární apod. a stanovit jejich pravomoci.
11. Navrhovat, jmenovat a odvolávat členy pracovních komisí, případně rozhodovat o způsobu volby.
12. Zabezpečovat členství Svazu v tuzemských, zahraničních a mezinárodních chovatelských i nechovatelských organizacích.
13. Svolávat nejméně 1x ročně jednání ústředního výboru s účastí představitelů ústředních odborných komisí. Za jejich účasti zajistit neodkladné projednání jejich podnětů.
14. Propagovat Svaz a chovatelství na veřejnosti.
Ústřední výbor je odvolacím orgánem a kárným orgánem podle zásad prováděcích předpisů. K zabezpečení svých úkolů si ústřední výbor vytváří a ze zdrojů přidělených rozpočtem financuje sekretariát. Práci sekretariátu řídí generální sekretář. Generální sekretář je do funkce jmenován ústředním výborem po provedeném konkurzním řízení. Ze své činnosti se
odpovídá ústřednímu výboru a jeho přímým nadřízeným je předseda Svazu. Generální sekretář je povinen zúčastňovat se jednání ústředního výboru s hlasem poradním.
Pravomoc a působnost sekretariátu stanoví ústřední výbor zvláštním předpisem.
§ 26 Ústřední revizní komise
Působí nezávisle na činnosti ústředního výboru. Provádí revize hospodaření Svazu. Na vyžádání může provádět revize ve všech organizačních jednotkách Svazu. V případě, že byly Svazem poskytnuty nižším organizačním jednotkám finanční či jiné prostředky, má právo provádět kontroly účelnosti jejich využití. Vydává předpisy pro provádění revizní činnosti ve Svazu.
Předsedu ústřední revizní komise volí členové ústřední revizní komise ze svého středu. Předseda má právo zúčastňovat se jednání ústředního výboru s hlasem poradním.
§ 27 Ústřední konference delegátů chovatelských odborností
Jsou zastupitelská shromáždění delegátů oblastních, okresních, městských aktivů chovatelských odborností, event. specializovaných základních organizací. Účast delegátů chovatelských klubů a jejich pravomoci stanovuje organizační řád odbornosti. Konferenci svolává podle odbornosti příslušná ústřední odborná komise nejméně 1x ročně.
Konferenci přísluší:
1. Schvalovat organizační řád odbornosti.
2. Řídit odbornou činnost, stanovit úkoly pro rozvoj chovatelství a provádět kontrolu jejich plnění.
3. Volit a odvolávat členy ústřední odborné komise v souladu s organizačním řádem odbornosti.
4. Volit členy své revizní komise.
5. Schvalovat rozpočet odbornosti v rámci rozpočtových pravidel Svazu, projednávat výsledky hospodaření.
6. Schvalovat směrnice, řády apod. pro odbornou chovatelskou činnost.
7. Navrhovat kandidáty do ústředního výboru Svazu, ústřední revizní komise a pracovních komisí Svazu.
8. Předkládat návrhy pro jednání ústředního výboru Svazu a valné hromady Svazu.
Je odvolacím orgánem do rozhodnutí ústřední odborné komise.
§ 28 Ústřední odborné komise
Ústřední odborné komise /ÚOK/ jsou nejvyššími odbornými orgány ustavenými pro řízení chovatelství příslušných druhů zvířat. Jejich rozpočty jsou součástí ústředního rozpočtu Svazu. V činnosti se řídí usneseními valné hromady Svazu a následně usneseními ústřední konference chovatelské odbornosti.
Povinností ústředních odborných komisí je:
1. Zabezpečovat rozvoj chovatelství podle přijatých zásad a usnesení.
2. Uznávat kontrolované, tj. kmenové, rozmnožovací, plemenné, šlechtitelské, výzkumné, regenerační, registrované chovy.
3. Řídit činnost plemenných knih.
4. Zajišťovat kontrolu užitkovosti zvířat, dědičnosti, zřizovat podle potřeby testovací stanice.
5. Vychovávat, odborně školit a řídit posuzovatele a odborné funkcionáře, ustavovat orgány pro otázky posuzování zvířat.
6. Zabezpečovat a organizovat veterinární péči ve spolupráci s veterinární službou.
7. Navrhovat vlastní rozpočet, účelně hospodařit s přidělenými finančními prostředky a aktivně napomáhat vlastní činností k zajištění příjmové části rozpočtu odbornosti.
8. Propagovat chovatelství, vydávat odborné a propagační materiály.
9. Zabezpečovat informovanost členů.
10. Připravovat směrnice, řády, pokyny v rámci své odbornosti.
11. Ustavovat, řídit a rušit chovatelské kluby.
12. Pořádat školení, soutěže, výstavy, závody a jiné akce.
13. Rozhodovat o odvoláních do rozhodnutí v odborných chovatelských záležitostech vydaných nižšími odbornými orgány.
14. Aktivně se podílet na výchově mladých chovatelů.
Revizní komise chovatelské odbornosti působí nezávisle na ústřední odborné komisi. Práva a povinnosti revizní komise odpovídají působnosti ústřední revizní komise s určením pro chovatelskou odbornost.
V rámci Svazu mohou působit se souhlasem ústředního výboru a ústřední odborné komise zájmová sdružení, jejichž cílem je hájit zájmy svých členů, např. asociace svazových posuzovatelů, chovatelských klubů apod. Činnost se řídí schválenými zásadami.
§ 29 Chovatelské kluby
Chovatelské kluby sdružují chovatele vyhraněných odborných zájmů. Kluby ustavuje, řídí a ruší příslušná ústřední odborná komise. Ve své činnosti se řídí organizačním řádem chovatelské odbornosti, který stanoví zásady pro činnost klubů. Členství v klubech je členstvím exkluzivním.
Členové klubu musí být členy v základních organizacích. Chovatelské kluby jsou právnickými osobami.
HOSPODAŘENÍ
§ 30 Hospodaření
1. Český svaz chovatelů jako právnická osoba hospodaří s majetkovými hodnotami. Výkonným orgánem Svazu je ústřední výbor.
2. Ústřední výbor je oprávněn rozhodovat jménem Svazu podle platných právních norem o zakládání, spoluzakládání a vstupování Svazu do podnikatelských subjektů a uplatňovat zájmy Svazu v nich.
3. Oblastní, okresní, městské organizace, základní organizace a chovatelské kluby jsou oprávněny nabývat vlastní majetek a jsou povinny hospodařit s ním podle platných právních předpisů a podle usnesení orgánů Svazu vč. usnesení týkajících se převodu nemovitostí, které byly pořízeny za finanční účasti Svazu.
4. V případě převodu nemovitostí podle usnesení organizační jednotky musí být nemovitosti přednostně nabídnuty za navrhovanou prodejní cenu k převodu v rámci Svazu. Nabídka k převodu nemovitostí musí být vyhlášena ve Věstníku ČSCH nejméně třikrát s ohlášením všech podmínek. Pokud nebudou poté nemovitosti převedeny na organizační jednotku Svazu, může je vlastník převést za stejných podmínek mimo Svaz.
5. Oblastní, okresní, městské organizace, základní organizace a chovatelské kluby využívají majetek k plnění svých úkolů. Náklady na činnost hradí vlastními příjmy. Mohou organizovat a podporovat samostatné podnikatelské aktivity podle platných zákonných předpisů k zajištění ekonomické nezávislosti.
6. Finanční prostředky získávají:
 z členských a účelových příspěvků,
 z pořádaných výstav, sportovních, závodních a společenských akcí,
 z výnosů podnikatelských aktivit, vydavatelsko-nakladatelské činnosti,
 z darů, půjček a dotací.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 31
1. Pro specializované základní organizace chovatelů koček a jejich individuální členy jsou závazné Stanovy FIFe. Kočky s rodokmeny FIFe nesmí být předávány ani prodávány v obchodech se zvířaty nebo v jim podobných zařízeních, k pokusným účelům a k testování. Individuálním členům je zakázáno nabízet a prodávat kočky resp. služby na aukcích a jim podobných akcích, ať jsou uskutečňovány reálně nebo elektronicky.
2. Ke Stanovám ČSCH jsou vydávány prováděcí předpisy, které nesmí být s ustanovením Stanov v rozporu. Pokud je některý prováděcí předpis nebo jeho část v rozporu se Stanovami, je prováděcí předpis nebo jeho část neplatná.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 32 Zánik Svazu
Český svaz chovatelů zanikne, usnese-li se na tom valná hromada Svazu tříčtvrtinovou většinou hlasů všech delegátů. Valná hromada přitom rozhodne, jak bude naloženo s majetkem Svazu a majetkem organizačních jednotek, který byl pořízen s přispěním Svazu.
§ 33
Český svaz chovatelů je registrován Ministerstvem vnitra ČR Reg. č. VSP/1-1369/90 R ze dne 19. 6. 1990. Tyto Stanovy byly schváleny valnou hromadou Českého svazu chovatelů dne 29. 4. 2006 a tímto dnem vstupují v platnost. Současně pozbývají platnost Stanovy ČSCH ve znění schváleném valnou hromadou ČSCH dne 29. 4. 2000.
Ministerstvo vnitra ČR vzalo na vědomí změnu Stanov dne 5. 6. 2006.