Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výklad stanov

7. 6. 2013

Výklad stanov ČSCH
Valná hromada ČSCH usnesením ze dne 29. 4. 2006 schválila Stanovy ČSCH a tento Výklad Stanov ČSCH. Výklad Stanov rozvádí některá ustanovení Stanov, která upřesnění předpokládají.
Právní postavení, evidence, registrace
k ust. § 1 Stanov
Český svaz chovatelů (ČSCH, dále jen Svaz) je právnickou osobou registrovanou na Ministerstvu vnitra ČR. Svaz je souborem organizací ČSCH, které se registrují v centrální evidenci Svazu.
Svaz je organizací členskou, to znamená, že členství osob je registrováno v některé základní organizaci Svazu. Centrální evidenci členů vede ústřední výbor na sekretariátě Svazu. Organizacemi ČSCH jsou všechny základní organizace, oblastní, okresní, městské organizace i chovatelské kluby a Stanovami je jim přiznán statut právnické osoby. Právnické osoby mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se a odpovídají za své závazky. Jsou povinny řídit se platnými zákony, ostatními právními předpisy, Stanovami a prováděcími předpisy k nim. Ve svém názvu užívají vždy označení Českého svazu chovatelů a dále názvu své organizace či chovatelského klubu. Součástí názvu má být rovněž upřesnění specializace základní organizace či chovatelského klubu. Užití vlastního názvu (např. AKVA) je možné uvádět v názvu jako dodatek. Nedílnou součástí názvu právnické osoby je její sídlo s uvedením příslušného směrovacího čísla a s adresou. Pokud nemá organizace vlastní budovu je možné jako sídlo organizace označit adresu funkcionáře organizace. Organizace musí mít své vlastní identifikační číslo. Na žádost je přiděluje Český statistický úřad.
Centrální evidence organizací Svazu je vedena v Praze 8, Maškova 3 jako soubor všech platných evidenčních karet jednotlivých základních organizací, oblastních, okresních, městských organizací a chovatelských klubů. Tiskopis evidenční karty vydává ústřední výbor Svazu a má závazný obsah. Základní organizace a chovatelské kluby jsou povinny předložit do centrální evidence evidenční kartu nejdéle 1 měsíc od ustavení organizace nebo chovatelského klubu. Nové evidenční karty se předkládají vždy po uplynutí pětiletého funkčního období a po provedených volbách. Změny (tj. nově zvolených funkcionářů, změna sídla apod.) v průběhu funkčního období se oznamují nejdéle do 1 měsíce po provedené změně předložením nové evidenční karty.
Základním organizacím, oblastním, okresním, městským organizacím a chovatelským klubům je na žádost poskytován aktuální výpis z centrální evidence, který je potvrzením o registraci právnické osoby v rámci ČSCH podle Stanov. Výpis se provádí z obsahu evidenční karty.
Poslání Svazu
k ust. § 2 Stanov
Stanovy vymezují rozsah činnosti Svazu, tj. činnost všech organizací Svazu. Organizace, které vyvíjejí činnost nad rámec vyjmenovaného poslání Svazu, se musí v této další činnosti samostatně řídit zákony a ostatními právními předpisy.
Ochrana zájmu Svazu, ochrana osobních údajů
Ochranné známky zabezpečuje Svaz zápisem do registru Úřadu průmyslového vlastnictví. Chráněn je především název Svazu, resp. zkratka ČSCH, název časopisu CHOVATEL atp.
Zveřejňování vnitrosvazových údajů, členských a majetkových záležitostí má být poskytováno pouze k účelům propagačním. Poskytování údajů ke komerčním účelům se sjednává smluvně za úplatu.
Osobní údaje členů Svazu jsou chráněny podle zák. č. 101/2000 Sb. (viz dále část „Členství“). Svaz využívá osobních údajů členů pro vnitřní styk a informovanost v rámci Svazu. Ke zveřejňování osobních údajů členů mimo rámec Svazu je potřebný jejich písemný souhlas se zveřejněním.
Vydávání tiskovin a předpisů
k ust. § 2/10 Stanov
Svaz je oprávněn vydávat odborné časopisy, publikace a vnitrosvazové tiskoviny. Vydavatelem časopisu CHOVATEL a vydavatelem publikací, především vzorníků zvířat je ústřední výbor Svazu. Ústřední výbor Svazu je také vydavatelem tiskovin, jimiž jsou zejména informační zpravodaje chovatelských odborností. K vydávání časopisů, publikací, tiskovin periodického i neperiodického charakteru zabezpečuje ústřední výbor příslušné registrace.
Pro zajištění vnitřních informací vydává ústřední výbor a ústřední odborné komise účelové tiskoviny. Účelovou tiskovinou jsou např. členské legitimace, diplomy, plakáty, oceňovací lístky, rodokmeny, registrační listy, chovné listy, plemenné záznamy, bodovací tabulky apod.
Účelové tiskoviny vydávané ústředním výborem jsou opatřeny zpravidla chráněným znakem.
Organizační jednotky Svazu mohou pro svou vnitřní potřebu vydávat vlastní účelové tiskoviny, nejsou však oprávněny kopírovat tiskoviny vydávané ÚV ČSCH nebo používat na nich chráněný znak s výjimkami stanovenými ústředním výborem.
Valné hromadě ČSCH přísluší schvalovat Stanovy Svazu, výklad Stanov a Kárný řád.
Ústřední výbor vydává prováděcí předpisy. Prováděcím předpisem jsou např. řády, směrnice, pokyny apod.
Příslušné ústřední konference delegátů chovatelských odborností schvalují prováděcí předpisy tj. řády, směrnice a pokyny, které jsou závazné pro chovatelskou činnost příslušné odbornosti. Přípravu prováděcích předpisů zabezpečují příslušné ÚOK. Jedná se např. o organizační řád chovatelské odbornosti, směrnice pro činnost plemenných knih, směrnice pro činnost posuzovatelů apod.
Řády, směrnice a pokyny musí být v souladu se Stanovami a svým obsahem nesmí odporovat zákonům a ostatním právním předpisům. Jestliže v chovatelské odbornosti byl schválen řád, směrnice, pokyn nebo jejich část, příp. usnesení, které je v rozporu se Stanovami nebo obecně platnými zákonnými předpisy, je prováděcí předpis neplatný a ústřední výbor je oprávněn pozastavit účinnost takového předpisu nebo jeho části, příp. usnesení a zajistit zjednání nápravy.
Vydané předpisy musí být doplněny údaji, které označují:
 určení (např. směrnice pro odměňování posuzovatelů králíků),
 základní předpis (např. Stanovy, Organizační řád chovatelské odbornosti apod.), na který navazují nebo ho doplňují,
 datum vstupu předpisu v platnost (např. uvedení data s číslem příslušného usnesení) a podpisy odpovědných funkcionářů, případně další potřebné údaje.
Chovatelské odbornosti
k ust. § 4/1 Stanov
Chovatelské odbornosti vydávají pro činnost své odbornosti organizační řády. Návrh řádu připraví příslušná ústřední odborná komise a schvaluje ho ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti. Organizační řád musí být v souladu se Stanovami Svazu. Organizační řád obsahuje zejména:
 určení organizačního členění v odbornosti,
 určení řídících a kontrolních orgánů, stanovení jejich pravomocí, povinností a odpovědnosti,
 vymezení územní působnosti organizačních jednotek, klubů,
 stanovení počtu členů ve volených orgánech,
 stanovení zásad pro zajišťování a průběh ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti a oblastních aktivů chovatelské odbornosti,
 zásady řídící činnosti,
 zásady pro ustavování a řízení činnosti chovatelských klubů, pravomoci, postavení, kontrola jejich činnosti,
 zajištění výchovy posuzovatelů, řízení a kontrola jejich činnosti, způsob ustavování posuzovatelských orgánů a vymezení jejich pravomocí,
 zabezpečení informovanosti členů a propagace činnosti,
 zásady hospodaření,
 další zásady činnosti.
Vzor organizačního řádu chovatelské odbornosti
Chovatelskou odborností se rozumí vnitřní zájmové seskupení členů základních organizací Svazu podle druhu jimi chovaných zvířat. Ustavením chovatelských odborností vytváří Svaz podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti. O ustavení a zrušení chovatelské odbornosti rozhoduje valná hromada Svazu. Organizační řád upravuje vnitřní vztahy, metody řízení a práce, zajištění informovanosti, propagace aj.
1. Organizační přehled (nejedná se o systém podřízenosti a nadřízenosti):
 odbornost základní organizace (ZO),
 oblastní, okresní, městský aktiv chovatelské odbornosti,
 oblastní, okresní, městská odborná komise (OOK),
 chovatelské kluby,
 komise posuzovatelů,
 ústřední odborná komise (ÚOK),
 ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti.
2. Základní organizace všeobecné sdružují členy, kteří jsou chovateli drobných zvířat různých druhů. Při rozsahu a organizačním zabezpečení odborné chovatelské činnosti ve všeobecné organizaci není na závadu přihlížet k tomu, aby bylo zajištěno zastoupení chovatelské odbornosti ve výboru ZO. Zvolený funkcionář do výboru ZO za chovatelskou odbornost odpovídá za plnění usnesení vyšších odborných orgánů Svazu, dále za to, aby výbor ZO projednal odpovídajícím způsobem záležitosti chovatelské odbornosti, přijal k nim
usnesení a zohlednil požadavky v návrhu rozpočtu a dále za to, aby vyšší orgány Svazu byly informovány o zásadních usneseních ve věcech odborných. Zajišťuje propagaci chovatelské činnosti ZO ve sdělovacích prostředcích.
Členská schůze základní organizace schvaluje záměry činnosti a rozpočet hospodaření organizace. Navrhuje delegáty na oblastní, okresní, městský aktiv delegátů chovatelské odbornosti podle klíče stanoveného oblastní, okresní, městskou odbornou komisí a kandidáty do vyšších orgánů Svazu.
Základní organizace specializované sdružují chovatele zvířat jednoho druhu. Ve své činnosti plní všechny povinnosti vyplývající pro základní organizace ze Stanov ČSCH. Organizační začlenění se řídí usnesením ústřední konference chovatelské odbornosti, příp. ÚOK.
Specializovaná ZO má možnost:
 varianta A: začlenit se do evidence příslušné oblastní, okresní, městské organizace,
 varianta B: přímé evidence příslušné ÚOK.
3. Oblastní, okresní, městský aktiv chovatelské odbornosti je orgánem zastupitelským. Jednání aktivu svolává oblastní, okresní, městská odborná komise, příp. výbor oblastní, okresní, městské organizace podle schváleného harmonogramu činnosti a v souladu s rozpočtem oblastní, okresní, městské organizace, případně podle rozhodnutí příslušné ústřední odborné komise. Aktivu se účastní delegáti zvolení na členských schůzích ZO. OOK dbá na to, aby na aktiv byli pozváni delegáti chovatelské odbornosti ze všech základních organizací v oblasti, okrese, městě. OOK odpovídá za to, aby na program aktivu bylo zařazeno jednání o všech povinnostech, které přísluší aktivu podle Stanov ČSCH a podle usnesení ÚOK a dále mu přísluší:
 jednat o chovatelských záležitostech z odborných i organizačních hledisek,
 projednat činnost a hospodaření odbornosti za uplynulé období, stanovit záměry rozvoje a úkoly pro příští období a jejich ekonomické zajištění,
 ustavit oblastní, okresní, městskou odbornou komisi a volit její členy. V případě, že nebude OOK ustavena, zvolit jednoho funkcionáře jako představitele chovatelské odbornosti v oblasti, okrese, městě, který bude kandidovat do výboru oblastní, okresní, městské organizace,
 volit delegáty na ústřední konferenci delegátů chovatelské odbornosti, kandidáty do výboru okresní organizace a vyšších orgánů Svazu a delegáty na oblastní, okresní, městskou konferenci,
 plnit povinnosti vyplývající ze Stanov ČSCH.
4. Oblastní, okresní, městská odborná komise je orgánem výkonným a svým působením
 zabezpečuje splnění usnesení aktivu chovatelské odbornosti a vyšších odborných orgánů,
 řídí a koordinuje odbornou chovatelskou činnost v oblasti, okrese, městě,
 prosazuje zájmy chovatelské odbornosti, zabezpečuje informovanost základních organizací o usneseních výboru OO ČSCH a ÚOK,
 informuje ÚOK o činnosti chovatelské odbornosti v oblasti, okrese, městě,
 rozhoduje o způsobech a zajištění propagace odborné chovatelské činnosti ve sdělovacích prostředcích a realizuje ji,
 plní povinnosti vyplývající ze Stanov ČSCH.
Činnost komise řídí předseda komise, kterého volí ze svého středu členové zvolení na oblastním, okresním, městském aktivu.
5. Ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti je nejvyšším zastupitelským orgánem chovatelské odbornosti ve Svazu. Svolání konference a její organizační zabezpečení zajišťuje ÚOK v souladu s harmonogramem činnosti, rozpočtem nebo podle usnesení valné hromady Svazu.
Konference se účastní delegáti:
varianta A: zvolení na oblastních, okresních, městských aktivech chovatelských
odborností,
varianta B: zvolení na členských schůzích specializovaných základních organizací, které
ÚOK přímo řídí.
Na konferenci zastupuje každou oblastní, okresní, městskou organizaci 1 delegát. Pokud ÚOK řídí přímo specializované základní organizace varianta B: na konferenci zastupuje každou specializovanou organizaci 1 delegát.
ÚOK může stanovit svým usnesením s přihlédnutím k ekonomickým možnostem, že počet účastníků konference zvýší např. podle hlediska počtu členů. Zástupci chovatelských klubů se účastní konference, jestliže o tom ÚOK rozhodne v souladu s organizačním řádem chovatelské odbornosti.
ÚOK odpovídá za to, aby konference projednala úkoly, které jí přísluší ze Stanov ČSCH. Konference může v odůvodněných případech svým usnesením pověřit ÚOK zabezpečením konkrétních úkolů, které podle Stanov spadají do pravomoci konference.
6. Chovatelské kluby
jsou odborné organizace úzce specializovaných a vyhraněných chovatelských zájmů, které sdružují členy základních organizací Svazu. Mohou nabývat svým jménem práv a majetku. Chovatelské kluby ustavuje ústřední odborná komise, která řídí a kontroluje jejich činnost a rozhoduje o jejich zrušení. Chovatelské kluby mají působnost na celém území ČR a pro každé plemeno může být ustaven zpravidla jeden chovatelský klub.
Ustavení klubu:
Předpokladem k ustavení klubu je zájem nejméně 10 členů. K ustavení klubu dojde na ustavující schůzi, kterou řídí zástupce ÚOK. Na ustavující schůzi je provedena volba výboru klubu a revizní komise a jsou stanoveny zásadní úkoly pro činnost klubu.
Chovatelský klub nese název Svazu a plemene (skupiny plemen), resp. druhů zvířat, jejichž chovatele sdružuje. Sídlo klubu je součástí názvu a je stanoveno se zřetelem k technickým a administrativním možnostem klubu.
Úkoly klubu:
 zdokonalování a rozvoj příslušného plemene zvířat, zlepšování plemenné hodnoty zvířat,
 zabezpečování cílevědomé plemenitby,
 šlechtění plemen z hlediska exteriéru, užitkových a povahových vlastností,
 spolupráce při tvorbě vzorníků a při přípravě vzdělávání posuzovatelů.
Metody práce:
 pořádání výstav a přednášek za účelem výchovy a vzdělávání chovatelů,
 řízení kontrolovaných chovů,
 evidence a registrace odchovů,
 informování o činnosti a výsledcích práce klubu, propagace činnosti.
Členství v klubu:
O členství v klubu se může ucházet jen člen základní organizace Svazu. Potvrzení o členství v ZO je vyznačeno na přihlášce do klubu. Členství v klubu schvaluje (podle vlastního rozhodnutí odbornosti) buď členská schůze klubu, nebo výbor klubu.
Člen klubu má právo aktivně se podílet na činnosti klubu, účastnit se všech akcí, které klub pořádá, být volen do orgánů klubu. Povinností člena je dodržovat Stanovy Svazu, usnesení orgánů, platit v klubu klubové a účelové příspěvky (členské příspěvky platí ve své základní organizaci), dodržovat kázeň, oznámit klubu změny, které s jeho členstvím souvisí, předkládat potvrzení o členství v základní organizaci.
Orgány klubu:
 Členská schůze klubu, kterou svolává výbor klubu podle potřeby nejméně jednou za rok. Členská schůze stanoví zásadní úkoly činnosti klubu, volí výbor klubu a revizní komisi, stanoví výši účelových příspěvků, projedná hospodaření klubu.
 Výbor klubu, který je většinou tříčlenný. Členy výboru klubu jsou předseda, jednatel a pokladník, případně další funkcionáři podle usnesení členské schůze. Statutárními zástupci jsou předseda a jednatel.
Výbor klubu připravuje jednání členské schůze, zabezpečuje splnění usnesení členské schůze a ÚOK, vede účetní evidenci, přijímá členy klubu, vyhodnocuje výsledky chovatelské práce, zajišťuje informovanost členů, propagaci práce klubu. Předkládá ÚOK pravidelné informace o činnosti klubu.
Revizní komise klubu provádí revize hospodaření klubu. Počet členů revizní komise určí volbou členská schůze klubu. Revizní činnost v klubu musí být zajištěna alespoň jedním voleným členem.
Zánik klubu:
Klub ruší ústřední odborná komise, a to:
 na základě zdůvodněného návrhu členské schůze klubu,
 usnesením ÚOK o sloučení klubu s jiným klubem pod novým názvem,
 usnesením ÚOK, jestliže klub po dobu jednoho roku nevyvíjí žádnou činnost a není předpoklad aktivizace jeho činnosti.
Klub zaniká likvidací. Průběh likvidace se řídí zásadami vyplývajícími ze Stanov a prováděcích předpisů k nim.
7. Sbor posuzovatelů
je sdružení všech posuzovatelů u příslušné ÚOK. Sbor posuzovatelů není samostatnou organizační jednotkou, má pravomoci pouze ke své vlastní činnosti. Jeho činnost řídí ÚOK.
Ze svého středu volí předsedu Sboru posuzovatelů.
8. Komise posuzovatelů
je pracovní komisí příslušné ÚOK, nikoli však samostatnou organizační jednotkou Svazu. Proto činnost posuzovatelů řídí a za jejich činnost odpovídá příslušná ÚOK.
9. Ústřední odborná komise
je nejvyšším výkonným orgánem odbornosti. Počet členů ÚOK se řídí usnesením ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti. Práci komise řídí předseda ÚOK
varianta A: který je do této funkce volen ústřední konferencí delegátů chovatelské odbornosti,
varianta B: kterého volí ze svého středu členové ÚOK.
Jednotliví členové vykonávají funkce podle usnesení ÚOK. ÚOK o své činnost informuje pravidelně ústřední výbor Svazu a valnou hromadu Svazu. O neodkladných záležitostech,
které spadají do kompetence ÚOK, může mezi zasedáními rozhodnout předseda ÚOK a své rozhodnutí si nechá dodatečně schválit.
ÚOK svolává nejméně 1x ročně jednání se zástupci chovatelských klubů.
Administrativní činnost ÚOK zajišťuje zaměstnanec sekretariátu ÚV ČSCH.
Revizní komise odbornosti je tříčlenná. Ze své činnosti se odpovídá ústřední konferenci delegátů chovatelské odbornosti, které předkládá zprávu o provedených kontrolách a revizích hospodaření. Revizní komise pracuje podle svého plánu. Podle potřeb provádí revize v nižších odborných orgánech, ve specializovaných základních organizacích a v chovatelských klubech.
Volby
k ust. § 4/2, 4/3 Stanov Rok před uplynutím pětiletého funkčního období vyhlašuje valná hromada volební kampaň pro přípravu voleb do všech orgánů Svazu.
Přípravu voleb zajišťují pracovní komise, které ustavují orgány příslušné provádět přípravu voleb, tj. ÚV, ÚOK, výbory OO, výbory ZO a chovatelských klubů a jmenují jejich členy. Komise soustřeďují návrhy kandidátů do funkcí, zabezpečí zpracování kandidátních lístků, připravují návrh volebního řádu a organizačně připraví uspořádání voleb.
Předsedové ústředních odborných komisí mohou být automaticky zařazeni na kandidátní listinu k volbám na valné hromadě jako kandidáti do ústředního výboru.
Komise předkládá výsledky své činnosti ke schválení orgánu, který ji ustavil.
Volby jsou platné, jestliže se jich účastní nadpoloviční většina členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím. Rozhodující hlas má člen, který dosáhl věku 18 let, je registrován v organizaci, má zaplacené členské příspěvky a jako delegát musí být navíc zvolen příslušnou členskou schůzí nebo konferencí.
Počet členů výborů a komisí určuje orgán, který je příslušný k provedení voleb. Doporučuje se, aby počet členů výborů a komisí byl lichý. V případě, že se počet členů v průběhu funkčního období odůvodněně sníží, jsou na uvolněná místa zpravidla povoláni zvolení náhradníci. Pokud nebyli náhradníci voleni, nebo byl jejich počet vyčerpán, konají se doplňující volby.
Doplňující volby mohou být konány v průběhu funkčního období, jestliže nebyli voleni náhradníci orgánu nebo bylo rozhodnuto o doplnění, případně zvýšení počtu členů orgánu. Doplňující volby koná orgán příslušný ke konání řádných voleb. Při doplňovacích volbách se postupuje podle stejných zásad jako při volbách řádných.
Volební řád upravuje průběh voleb a je platný, pokud je před konáním voleb schválen orgánem, příslušným ke konání voleb (členskou schůzí, konferencí, valnou hromadou). Volební řád musí obsahovat zejména zásady k zabezpečení platných voleb a jejich plynulého průběhu, určení počtu volených členů nebo výčet funkcí, které mají být volbou obsazeny, určení počtu náhradníků do funkcí, zabezpečení voleb veřejných i tajných, stanovení zásad pro uspořádání voleb jmenovitě do jednotlivých funkcí nebo jmenovitě do orgánů.
Vzor volebního řádu:
1. Datum konání voleb:
Místo konání voleb:
Vyjmenování orgánů, do kterých je určena volba a stanovení počtu volených členů.
2. Volit jsou oprávněni pozvaní členové (delegáti). Volby se konají, jestliže je přítomna v době zahájení voleb více než polovina oprávněných voličů. Počet přítomných ověřuje zvolená mandátová komise.
3. Oprávněný volič obdrží hlasovací lístek, na němž jsou jména kandidátů seřazena abecedně.
4. Průběh voleb řídí předseda volební komise. Představí voličům každého navrženého kandidáta s uvedením stručné charakteristiky.
5. Volba se provádí tím způsobem, že volič na hlasovacím lístku zřetelně bez přepisování zakroužkuje pořadové číslo před jménem kandidáta, jemuž přiznává svůj hlas. Hlasovací lístek je platný v případě, že na hlasovacím lístku není vyznačeno víc volených kandidátů, než je stanovený počet.
6. Na hlasovací lístek není povoleno připisovat další jména. Hlasovací lístky s poznámkami jsou neplatné.
7. Hlasovací lístek odevzdá každý oprávněný volič do urny.
8. Volební komise otevře urnu po skončení voleb. Spočítá hlasovací lístky a porovná je s počtem oprávněných voličů. Spočítá hlasy udělené jednotlivým kandidátům. Z navržených kandidátů jsou zvoleni ti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů. Členy orgánu se stávají ti ze zvolených do stanoveného počtu členů, kteří získali největší počet hlasů.
9. Jestliže v prvním kole voleb nebylo dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí předseda volební komise druhé kolo voleb, ve kterém se zvolí zbývající počet členů.
Druhé kolo voleb se uskuteční tehdy, jestliže bylo nadpoloviční většinou zvoleno více než stanovený počet členů, protože nejméně dva kandidáti získali shodný počet hlasů a nelze určit pořadí rozhodné pro volbu. Volba se týká jen těch kandidátů, kteří mají shodný počet hlasů.
10. Pokud ani v druhém kole není dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí předseda volební komise třetí kolo voleb. Zásady pro třetí kolo voleb jsou stejné jako pro kola předchozí.
11. Pokud volební komise při sčítání hlasů zjistí, že bylo dosaženo zvolení stanoveného počtu členů, vyhlásí výsledky voleb.
Odvolání z funkce, odstoupení z funkce
k ust. § 4/8 Stanov
Odvolání z funkce v orgánu je zpravidla kárným opatřením.
Mimo kárné řízení může být člen odvolán z funkce, jestliže se dlouhodobě neúčastní jednání a neplní úkoly spojené s funkcí. Na možnost odvolání z funkce mimo kárné řízení musí být odvolávaný člen předem upozorněn. O odvolání z funkce rozhoduje orgán, který funkcionáře
volil. Rozhodnutí o odvolání se doručuje odvolanému písemně, pokud nebyl přítomen rozhodování o odvolání z funkce.
Odstoupit z funkce může člen z důvodů, které sděluje písemně nebo ústně do zápisu. Odstoupení je účinné jakmile je příslušný výbor či komise vezme na vědomí a potvrdí navržený termín ukončení výkonu funkce nebo tento termín stanoví a určí současně způsob předání a převzetí funkce.
Pracovní komise
k ust. § 4/9 Stanov
Pracovní komise jsou ustavovány ke zpracování nebo zajištění určitého úkolu. Členové pracovní komise jsou buď voleni, nebo jmenováni. Volbu i jmenování provádí orgán, který komisi ustavuje. Současně stanoví počet členů pracovní komise a vymezí rozsah úkolů a pravomocí. Pracovní komise mohou být buď stálé, nebo dočasné. Stálými pracovními komisemi jsou např. komise veterinární, ekonomická, komise pro práci s mládeží, komise posuzovatelů apod. Dočasné pracovní komise jsou např. komise volební, kárná apod., jejichž činnost končí zpravidla splněním zadaného úkolu.
Aktivisty povolávají orgány zpravidla k zajištění jednorázové, převážně úzce odborné činnosti, případně na dobu, než bude provedena doplňující volba do orgánu. Povinnosti a práva aktivisty stanoví příslušný orgán.
Hlasování, usnášení
k ust. § 4/4 Stanov
O projednávaných návrzích se rozhoduje hlasováním. K hlasování se přistupuje, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů. Hlasovat mohou členové nebo delegáti s hlasem rozhodujícím poté, co jim byla dána možnost se k návrhu vyjádřit. Nejprve se hlasuje o návrzích, které předložil výbor nebo předseda. Hlasování řídí a výsledek zjišťuje předsedající a dbá na písemnou protokolaci výsledku hlasování a přesné znění usnesení. Orgány jsou usnášeníschopné:
Členská schůze - nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na schůzi, za podmínky, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů, kromě usnesení o zrušení organizace. K rozhodnutí o zrušení organizace je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů všech členů organizace. Usnášeníschopnost je třeba zajistit opakovaným svoláním schůze, když se nesejde potřebný počet členů nebo také písemným sdělením.
Konference - nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů za podmínky, že je přítomna nadpoloviční většina všech pozvaných delegátů.
Výbor, komise - nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru nebo komise.
Hlasování se provádí veřejně (aklamací), tj. zvednutím hlasovacího lístku, příp. ruky. Pokud je rozhodnuto o tajném způsobu hlasování, je třeba zajistit, aby účastníci s hlasem rozhodujícím měli možnost v odděleném prostoru uložit svůj hlas do urny.
Povinnosti volených členů
k ust. § 4/6 Stanov
Předseda je statutárním zástupcem organizace, jedná za organizaci navenek v souladu s usneseními výboru a členské schůze. Řídí činnost organizace, obsahově připravuje
schůze výboru a členské schůze, předkládá návrhy usnesení. Obstarává styk s úřady a institucemi a spolu s jednatelem podepisuje písemnosti, dokumenty, listiny, které organizaci zavazují. Odpovídá za plnění usnesení a úkolů organizace, za zpracování dokumentů a jejich obsahovou správnost. Podle rozhodnutí výboru schvaluje výdaje z prostředků organizace a vydává příkazy k pokladním operacím. Spolu s pokladníkem odpovídá za hospodaření organizace.
Jednatel je statutárním zástupcem organizace spolu s předsedou. Jedná za organizaci navenek v souladu s usneseními výboru a členské schůze, spolu s předsedou podepisuje písemnosti a dokumenty, které organizaci zavazují. Podle pokynů předsedy svolává schůze a pořizuje z nich zápisy. Vede členskou evidenci, předkládá výboru k projednání přihlášky ke členství. Eviduje došlou poštu a odeslané zásilky, odpovídá za včasné vyřízení korespondence, běžnou korespondenci vyřizuje samostatně. Opatřuje razítka, vnitrosvazové dokumenty a písemnosti, pečuje o archivaci a skartaci. Spolu s dalšími členy výboru sestavuje zprávy o činnosti výboru. Funkce jednatele je neslučitelná s funkcí předsedy při jednání organizace navenek.
Pokladník vede finanční hospodaření organizace podle platných zákonných předpisů. Přijímá platby pro organizaci a provádí výplaty jménem organizace. Na základě plné moci spravuje účet u peněžního ústavu, odvádí na něj hotovosti, provádí z něho výběry a převody. Zpracovává návrhy rozpočtu na kalendářní rok a účetní závěrky. Na základě plné moci zabezpečuje styk s finančním úřadem, zpracovává daňové přiznání a zajišťuje jeho podání finančnímu úřadu. Odpovídá za archivaci a skartaci účetních dokumentů. Funkce pokladníka je neslučitelná s funkcí předsedy.
Hospodář spravuje hmotný majetek organizace. Podle rozhodnutí výboru hospodaří s hmotným majetkem, nakupuje, přebírá majetek do užívání, přejímá služby od dodavatelů apod. Pečuje o údržbu hmotného majetku. Podle rozhodnutí výboru svěřuje prostředky do užívání jednotlivých členů, kontroluje hospodaření s nimi. Vede evidenci hmotného majetku, navrhuje vyřazení nepoužitelných prostředků, způsob jejich likvidace, podílí se na inventurách majetku. Funkce hospodáře není slučitelná s funkcí pokladníka.
Předávání funkcí má být prováděno protokolárně, tedy písemně. Protokol má obsahovat zejména údaje o tom, jaká funkce je předávána, jména předávajícího a přebírajícího, datum předání, soupis předávaných dokumentů (např. majetkové dokumenty, zápisy z jednání, pokladní deník, účetní dokumenty apod.), soupis pracovních potřeb (např. razítka apod.), soupis hmotného majetku a inventáře atd. U funkcí spojených s hmotnou odpovědností se zpracovává písemná dohoda o hmotné odpovědnosti.
Zastupování organizace
k ust. § 4/10 Stanov
Jménem organizace jednají navenek statutární zástupci. To znamená, že za organizaci jednají navenek předseda a jednatel. Předseda, jako statutární představitel organizace, je ve své činnosti nezastupitelný, může pouze se souhlasem výboru udělit plnou moc jinému členu výboru k jednání navenek jeho jménem. Plná moc musí být písemná a musí přesně vyjádřit rozsah zmocnění.
Dalším statutárním zástupcem, který jedná jménem organizace navenek je jednatel. Ve finančních záležitostech jedná spolu s předsedou pokladník, a to na základě plné moci.
Statutární zástupci spolupodepisují zásadní dokumenty, kterými organizace vstupuje do právních vztahů a zavazuje se. Zastupování organizace statutárními zástupci je důležité, protože platné jsou ty úkony, které byly učiněny statutárními zástupci společně.
Členství
k ust. § 5 Stanov Vznik členství
Předpokladem pro vznik členství v ČSCH je podání písemné přihlášky do té základní organizace ČSCH, pro kterou se uchazeč o členství sám rozhodne. Má právo být účasten jednání členské schůze organizace, která projednává jeho přihlášku.
Členská schůze může přihlášku zamítnout jen z důvodů, které musí být následně uvedeny v usnesení členské schůze písemně. Uchazeč o členství má právo, v případě nepřijetí jeho přihlášky, podat odvolání k příslušnému vyššímu orgánu Svazu. Proti odvolacímu rozhodnutí není opravný prostředek.
Členství ve Svazu je založeno v jedné základní organizaci Svazu a v této organizaci platí člen členské příspěvky a uplatňuje svá základní členská práva a plní povinnosti.
Povinností člena je informovat základní organizaci o svém členství v dalších organizacích Svazu.
Základní organizace jsou povinny vést evidenci členů a přehled o jejich členství v dalších organizacích Svazu.
Registrované členství
Zabývá-li se člen chovem zvířat různých druhů, může se podílet na činnosti dalších organizací Svazu, zejména specializovaných. O přijetí člena do další organizace Svazu rozhoduje její členská schůze. Toto další členství je členstvím registrovaným. Registrovaný člen platí v organizaci, která jeho členství registruje, účelové příspěvky. Zásady pro registrované členství, práva a povinnosti registrovaných členů určuje svým usnesením členská schůze organizace. Registrované členství zaniká vystoupením člena z organizace, výmazem z evidence nebo vyloučením člena a ze všech důvodů, kdy zaniklo jeho členství ve Svazu.
Členství v chovatelském klubu
Podmínkou členství v chovatelském klubu je členství v některé základní organizaci Svazu. Členství v klubu je členstvím exkluzívním. O přijetí za člena klubu rozhoduje členská schůze klubu. Je oprávněna stanovit podmínky pro přijetí do klubu a vyžadovat od uchazečů jejich splnění. V chovatelském klubu platí člen účelové příspěvky, o jejichž výši rozhoduje členská schůze klubu. Chovatelský klub každoročně kontroluje členské legitimace a prověřuje, zda členové klubu uhradili členské známky v základních organizacích. Členství v chovatelském klubu zaniká vystoupením člena, výmazem z evidence nebo vyloučením a ze všech důvodů, kdy zaniklo jeho členství ve Svazu.
Členství právnické osoby
Členství právnické osoby (skupinové) ve Svazu je založeno v některé základní organizaci Svazu. Místo přihlášky projednává členská schůze základní organizace dohodu o členství mezi organizací a právnickou osobou. Dohoda musí být zpracována písemně a obsahuje zejména:
 jména statutárních zástupců,
 identifikační číslo právnické osoby a její registrace,
 vyjmenování povinností a práv ve Svazu,
 vymezení úseků činnosti, které jsou předmětem zájmu obou stran,
 stanovení výše členského příspěvku a způsob jeho úhrady,
 doba trvání členství,
 zánik členství a způsob zániku,
 další ujednání např. o vypovězení dohody apod.
Přestup do jiné organizace Svazu
Člen může přestoupit do jiné základní organizace Svazu z vlastního rozhodnutí bez udání důvodu. Toto své rozhodnutí oznámí základní organizaci, v níž byl doposud členem a platil zde členské příspěvky a uvede datum, k němuž se přestup provede.
Základní organizace je povinna vystavit přestupujícímu členovi převodní lístek. O přijetí přestupujícího člena za člena jiné základní organizace rozhoduje členská schůze této organizace. Pokud k přestupu dochází v průběhu kalendářního roku, zůstává v platnosti provedená úhrada členských příspěvků v té základní organizaci, v níž byl člen dosud evidován. Tyto skutečnosti by měly být na převodním lístku vyznačeny.
Zánik členství ve Svazu a v organizaci
Členství jednotlivců ve Svazu, a tím ve všech organizacích, na jejichž činnosti se podílel, zaniká vystoupením člena, výmazem z evidence z důvodu nezaplacení členského příspěvku nebo vyloučením podle kárného řádu.
Člen může vystoupit ze Svazu kdykoliv bez udání důvodu. Členství zaniká dnem, kdy základní organizace obdrží prohlášení o vystoupení člena, případně dnem, na němž se vzájemně dohodnou, zvláště jedná-li se např. o vystoupení člena zvoleného nebo jmenovaného do některé funkce. Prohlášení může být učiněno ústně nebo písemně. Prohlášení o vystoupení je možné vzít zpět jen se souhlasem členské schůze organizace.
Výmazem z evidence zaniká členství ve Svazu, jestliže člen neuhradí členské příspěvky do stanoveného termínu. Výmaz z evidence souvisí vždy s neúčastí člena na životě organizace bez uvedení důvodu po dobu jednoho roku. Neplnění ostatních členských povinností může být důvodem k výmazu jen, je-li spojeno s neúčastí na životě organizace a s neplacením členských příspěvků.
Vyloučit člena ze Svazu lze jen v kárném řízení.
Členství v základní organizaci zaniká současně se zánikem členství ve Svazu nebo v případě, že člen přestupuje do jiné základní organizace Svazu.
Členství registrovaného člena v registrující organizaci a členství v chovatelském klubu může zaniknout v těchto organizacích z důvodu vystoupení člena, z důvodu výmazu z evidence při nezaplacení účelového příspěvku v případě, že jsou takto členskou schůzí schváleny podmínky pro členství. Vyloučit člena z registrované organizace a z chovatelského klubu lze jen v kárném řízení.
Ochrana osobních údajů členů
Organizační jednotky Svazu jsou povinny vést evidenci svých členů. Podle zák. č.101/2000 Sb. podléhají osobní údaje členů ochraně.
Organizační jednotky jsou povinny zabezpečit ochranu osobních údajů členů, tj. zabránit jejich zcizení či zneužití, zabránit neoprávněnému předání údajů k jejich využití pro činnost nad rámec Stanov ČSCH. Jedná se zejména o údaje uvedené na přihlášce člena do Svazu a v členské evidenci. Organizační jednotky jsou oprávněny vyžádat si souhlas člena se zveřejněním jeho osobních údajů v případech jeho účasti na veřejných akcích, jichž se účastní (výstavy apod.). K tomu účelu lze využít např. přihlášky na výstavu apod.
Za osobní údaje se považuje jméno, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, ale např. také údaje o druzích a počtech chovaných zvířat, které jsou osobním vlastnictvím člena.
Centrální evidenci členů vede ústřední výbor elektronicky. Údaje této evidence jsou chráněné a slouží k vnitřním potřebám funkcionářům Svazu.
Členské příspěvky, účelové příspěvky
Členský příspěvek vyznačuje členství člena ve Svazu v příslušném kalendářním roce. Úhradou členského příspěvku si zajišťuje člen právo účasti na životě Svazu v kterékoliv z jeho základních organizací a následně případně i v chovatelském klubu, právo účastnit se výstav a všech akcí pořádaných kteroukoliv organizační jednotkou Svazu. O výši a využití členských příspěvků rozhoduje valná hromada Svazu. Členský příspěvek platí člen jednou ročně své základní organizaci a nejzazší termín pro jeho úhradu je 31. leden příslušného kalendářního roku.
Účelový příspěvek platí člen v základní organizaci nebo v chovatelském klubu podle usnesení příslušné členské schůze. Účelový příspěvek nenahrazuje příspěvek členský. Je naopak určen k úhradě rozpočtované činnosti příslušné organizace, slouží tedy určitému účelu. O výši účelových příspěvků, způsobu úhrady a o jejich užití rozhoduje členská schůze organizace. Člen má právo na informaci o využití účelových příspěvků.
Čestné členství
Za dlouholetou činnost nebo mimořádné zásluhy mohou organizace Svazu udělovat titul „Čestný člen“.
O udělení titulu rozhoduje příslušná členská schůze základní organizace nebo chovatelského klubu, případně oblastní, okresní, městská organizace a titul Čestný člen doplňuje názvem organizace, která čestné členství udělila. Členská schůze organizace rozhodne o podmínkách souvisejících s udělením titulu čestného členství a o způsobu zapojení vyznamenaného člena do činnosti organizace. Toto rozhodnutí může být individuální.
Čestný člen, který platí členské příspěvky, současně plní také povinnosti člena a uplatňuje členská práva, je zahrnut do evidence a do počtu členů organizace či chovatelského klubu. Udělení titulu „Čestný člen“ může být spojeno s výjimečným postavením člena, organizace nemusí vyžadovat úhradu členských příspěvků a tím také plnění povinností a uplatňování členských práv. V tomto případě čestný člen není započítán do počtu řádných členů organizace, může být zván ke schůzím s hlasem poradním apod.
Titul „Čestný člen“ může být udělen i nečlenům Svazu.
O udělení titulu „Čestný člen ČSCH“ rozhoduje valná hromada ČSCH a stanoví pro udělení podmínky.
Organizační jednotky
ust. § 9 Stanov
Svaz se člení na organizační jednotky. Organizačními jednotkami jsou oblastní, okresní, městské organizace a jejich odbornosti a základní organizace všeobecné i specializované a jejich odbornosti. Všeobecné základní organizace sdružují chovatele zvířat různých druhů, specializované základní organizace sdružují chovatele zvířat určitého druhu nebo plemene.
Chovatelské kluby jsou zakládány výhradně k uspokojení vyšších chovatelských zájmů členů základních organizací.
Založení organizace
k ust. § 10 Stanov
Založení organizace zajišťuje zpravidla přípravný výbor, jestliže o založení organizace projeví zájem alespoň 10 osob. Pro založení organizace je rozhodující, zda zájemci o členství jsou chovateli zvířat různých druhů nebo mají vyhraněný zájem o chov zvířat určitého druhu. Chovatelé zvířat různých druhů zakládají organizace označované jako všeobecné, chovatelé zvířat určitého druhu zakládají organizace specializované. Založení všeobecné organizace předpokládá, že přípravný výbor zprostředkuje kontakt s příslušnou oblastní, okresní, městskou organizací. Založení specializované organizace vyžaduje včasný kontakt s příslušným vyšším orgánem Svazu. Přípravný výbor zabezpečí konání ustavující schůze. Ustavující schůzi řídí pozvaný zástupce příslušné oblastní, okresní, městské organizace nebo příslušné ústřední odborné komise. Programem ustavující schůze má být seznámení s organizačním členěním Svazu, svazovými předpisy, právy a povinnostmi členů, volba členů výboru a revizní komise organizace, úhrada členských příspěvků, stanovení záměrů činnosti, rozsahu a rozpočtu hospodaření, organizační a další záležitosti. Zvolený výbor zpracuje z ustavující schůze zápis a vypíše evidenční kartu organizace. Zápis z ustavující schůze je předkládán příslušné oblastní, okresní, městské organizaci nebo příslušné ústřední odborné komisi. Evidenční karta je odeslána na adresu Svazu Praha 8, Maškova 3 k provedení registrace. Zásady řízení organizace a způsob informačních postupů se řídí usnesením příslušné oblastní, okresní, městské organizace nebo příslušné ústřední odborné komise.
Uvedené zásady platí pro založení základní organizace i chovatelského klubu.
Zrušení organizace
k ust. § 10/5 Stanov
O zrušení organizace rozhoduje členská schůze tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů organizace. Pokud se členská schůze v tomto počtu opakovaně nesejde nebo není tímto poměrem členů dosaženo jednotného rozhodnutí, musí výbor organizace zajistit vůli členů organizace např. písemným dotazem nebo osobním kontaktem se členy, kteří své stanovisko vyjádří podpisem na listině s vyznačeným důvodem podpisu.
Rozhodnutí o zrušení organizace neznamená její okamžitý zánik. Organizace zanikne až po provedené likvidaci.
Likvidace majetku organizace
k ust. § 10/5 Stanov
Součástí rozhodnutí o zrušení organizace musí být rozhodnutí o uspořádání majetkových záležitostí organizace. K rozhodování o majetku, který byl pořízen za účasti Svazu, musí být přizván zástupce příslušného orgánu Svazu, který se na vzniku majetkových hodnot podílel (ÚV, ÚOK, OO). Samostatně rozhoduje členská schůze o majetku pořízeném prokazatelně z vlastních zdrojů.
Podkladem pro rozhodování je zpráva revizní komise organizace ne starší 3 měsíců. Závěr revizní zprávy by měl obsahovat návrh na uspořádání majetkových záležitostí v souvislosti s rozhodnutím o zrušení organizace. Respektována musí být zásada vypořádání dluhů a závazků organizace.
Členská schůze je oprávněna rozhodnout o tom, kdo provede likvidaci organizace. Likvidaci může provést k tomu účelu ustavená komise, nebo výbor organizace či revizní komise, jednotlivý člen nebo může být přizván externí likvidátor.
O provedené likvidaci je zpracován protokol, který se předkládá příslušné oblastní, okresní, městské organizaci nebo příslušné ústřední odborné komisi. V případě, že likvidační protokol má hrubé vady nebo neodpovídá předchozímu způsobu hospodaření organizace, je oprávněna příslušná oblastní, okresní, městská organizace nebo příslušná ústřední odborná komise přešetřit průběh likvidace a vyžadovat odstranění vad a nedostatků.
Oblastní, okresní, městská organizace, ústřední odborná komise nebo ústřední výbor může na sebe vztáhnout provedení likvidace majetku organizace, jestliže se nepodaří zajistit provedení likvidace žádným z členů příslušné organizace, protože výrazně poklesl počet členů a činnost organizace stagnuje nejméně po dobu 1 roku a nemá zaplaceny členské příspěvky.
Zánik organizace
k ust. § 10 Stanov
Organizace zanikne, jestliže příslušná oblastní, okresní, městská organizace nebo příslušná ústřední odborná komise vezme na vědomí zápis z členské schůze organizace a likvidační protokol o provedené likvidaci a předloží Svazu v Praze 8, Maškova 3 návrh na výmaz z registru organizací.
Zánik organizace oznamuje likvidátor Českému statistickému úřadu, případně místně příslušnému finančnímu úřadu.
Sloučení organizací
Sloučení organizací lze uskutečnit, pokud s tím vysloví souhlas členské schůze slučovaných organizací. Součástí tohoto rozhodnutí musí být určení, která z organizací zanikne a která organizace se stane sloučenou organizací. Sloučení se uskuteční převodem členů ze zanikající organizace a převodem veškerého majetku a závazků do organizace sloučené. Podkladem jsou revizní zprávy revizních komisí slučovaných organizací ne starší 3 měsíců. O sloučení se zpracovává zápis. Sloučení organizací bere na vědomí příslušná oblastní, okresní, městská organizace nebo příslušná ústřední odborná komise. V případě, že dochází ke sloučení organizací sousedících oblastí, je třeba ke sloučení souhlas příslušných oblastních, okresních, městských organizací. Zánik organizace se oznamuje do registru organizací Svazu v Praze 8, Maškova 3. S Českým statistickým úřadem je třeba projednat platnost a zrušení identifikačních čísel. Oznámení se podává případně i místně příslušnému finančnímu úřadu.
Rozdělení organizací
K rozdělení organizace se přistupuje zpravidla z důvodu vysokého počtu členů v organizaci. Rozdělení organizace projednává a schvaluje členská schůze organizace. Rozhodnutí musí obsahovat určení, zda stávající organizace rozdělením zanikne a vzniknou nové organizace nebo bude současná organizace dál vyvíjet činnost a vyčleněním vznikne další organizace ČSCH. Součástí rozhodnutí o rozdělení organizace je rozhodnutí o rozdělení majetku. Podkladem pro rozdělení majetku je aktuální revizní zpráva. Při dělení majetku se přihlíží např. k rozsahu a charakteru majetku, k počtu členů, k potřebám organizací atp.
Rozdělením organizace není, jestliže část členů organizace z organizace vystoupí a založí novou organizaci, aniž by tomuto počínání předcházelo rozhodnutí členské schůze o rozdělení organizace. V takovém případě se jedná pouze o přestup členů z jedné organizace do jiné bez nároku na majetkové vypořádání. Podíl na majetku určitého účelu lze přiznat v případech přestupu části členů ze všeobecné organizace do organizace specializované nebo jinak pouze dohodou.
Řízení činnosti základních organizací
k ust. § 17 Stanov
1. Základní organizace se v příslušném územním obvodu sdružují a společně vytvářejí oblastní, okresní, městskou organizaci. Řídícím orgánem pro činnost základních organizací v oblasti, okrese, městě je oblastní, okresní, městská konference. Konference zvolí výbor oblastní, okresní, městské organizace a stanoví zásady pro řízení a kontrolu základních organizací. Výkonným orgánem je výbor oblastní, okresní, městské organizace.
2. Základní organizace, které sdružují chovatele zvířat určitého druhu (specializované organizace) se sdružují buď u příslušné oblastní, okresní, městské organizace nebo u příslušné ÚOK, a to podle vlastního rozhodnutí.
Zásady řídící činnosti:
Předpokladem řídící činnosti vůči základním organizacím v oblasti, okrese, městě je rozhodnutí konference o počtu členů výboru oblastní, okresní, městské organizace, dále rozhodnutí konference o určení specializace funkcí ve výboru oblastní, okresní, městské organizace, zvolení členů výboru a vymezení rozsahu činnosti přijatým usnesením oblastní, okresní, městské konference.
Konference je povinna svými postupy, usneseními i volbou zabezpečit v oblasti, okrese, městě vždy činnost na úseku správním, ekonomickém a kontrolním. Funkce předsedy a jednatele oblastní, okresní, městské organizace jsou funkce povinné podle zákona i podle Stanov ČSCH jako funkce statutární. Neodmyslitelná je funkce revizního orgánu pro ověřování správnosti hospodaření výboru oblastní, okresní, městské organizace. Činností na úseku ekonomickém (hospodáře a pokladníka) lze u málopočetných organizací pověřit jednatele, nikoli však předsedu.
Určení dalších funkcí ve výboru oblastní, okresní, městské organizace a volba funkcionářů je závislá především na počtu základních organizací, které se v oblasti, okrese, městě sdružují, na počtu všech evidovaných členů a také souvisí s rozsahem úkolů, které konference schválí svým usnesením. Pokud oblastní, okresní, městská organizace spravuje majetek, doporučuje se ustavit ve výboru funkci správce majetku, který zpravidla má také přehled o majetku základních organizací v oblasti, okrese, městě.
Oblastní, okresní, městské konferenci přísluší rozhodnout o tom, zda se členy výboru stanou představitelé jednotlivých chovatelských odborností zvolení na oblastních, okresních, městských aktivech.
Konferenci přísluší zvolit představitele mládežnického hnutí v oblasti, okrese, městě, který zabezpečuje informovanost, soustřeďuje přehled o činnosti a úrovni mladých chovatelů a zastupuje oblast při jednáních vyšších orgánů Svazu.
Rozsah řídící činnosti:
Rozsah řídící činnosti oblastní, okresní, městské organizace vůči základním organizacím v oblasti, okrese, městě určuje konference svým usnesením. Usnesení zabezpečuje zvolený výbor, tedy konkrétní zvolení funkcionáři. Rozsah usnesení musí zabezpečit přenos pokynů a informací z vyšších orgánů Svazu na základní organizace a stanovit zásady jejich plnění. Usnesení konference musí vycházet z reálných možnosti, především z ekonomických podmínek a dostupných finančních prostředků.
Při řídící činnosti v oblasti, okrese, městě je třeba respektovat platné zákonné předpisy, Stanovy ČSCH, usnesení valné hromady ČSCH. Základní organizace jsou samostatné právnické osoby a jejich práva mohou být omezena jen v rámci přijatých dohod.
Základní organizace s malým počtem členů
K ustavení základní organizace je zapotřebí nejméně 10 uchazečů o členství. Tento počet
je minimální k zajištění úkolů, které by měla organizace podle Stanov zabezpečit. Pokud z objektivních příčin poklesne v průběhu trvání organizace počet členů pod 10 členů a organizace nemá zájem ukončit svou činnost nebo se sloučit s jinou organizací, není tato skutečnost důvodem ke zrušení organizace.
Rozhodnutí o tom, zda málopočetná organizace zůstane v evidenci, provede výbor příslušné oblastní, okresní, městské organizace, příp. ÚOK u specializované organizace řízené ÚOK. Při rozhodování přihlédne k tomu, zda organizace zajišťuje splnění povinností právnické osoby a povinností podle Stanov. Zejména se jedná o volbu statutárních zástupců, revizní komise, zda členové platí členské příspěvky, chovají čistokrevná zvířata, vystavují na výstavách, účastní se života v rámci Svazu.
Pokud výbor oblastní, okresní, městské organizace prověří činnost málopočetné organizace a konstatuje stagnaci v její činnosti, projedná se zbývajícími členy možnost jejich přestupu do jiné základní organizace a zajistí likvidaci organizace.
Krajské sdružení
Ustavovat krajské sdružení je důvodné pro přímý kontakt organizací ČSCH s krajským úřadem příslušného kraje. Ustavení krajského sdružení musí předcházet usnesení konferencí příslušných oblastních, okresních a městských organizací. Tyto konference rozhodují o záležitostech souvisejících s činností a záměry krajského sdružení a schvalují organizační řád krajského sdružení a zásady jeho hospodaření. Konference může tyto své povinnosti svým usnesením přenechat do rozhodovací pravomoci svého oblastního, okresního, městského výboru.
Organizační řád krajského sdružení musí stanovit zejména:
 organizační přehled,
 sídlo,
 záměry činnosti a úkoly,
 ustavení orgánů sdružení a způsob jejich volby (výbor, RK, funkce a jejich povinnosti),
 metody práce,
 způsob hospodaření,
 zabezpečení informovanosti.
V případě, že krajské sdružení nebude usilovat o svou právní subjektivitu, může působit v rámci kraje jako koordinační orgán pro styk s krajským úřadem a nemusí pro tuto činnost zabezpečovat povinnosti právnické osoby.
Krajské sdružení musí mít v názvu označení příslušného kraje. Městská organizace Praha je přičleněna ke Středočeskému kraji.
.
Doručování písemností
Písemnosti se doručují poštou anebo osobně. Za doručenou se považuje také písemnost, která se vrátí od držitele poštovní licence zpět jako nedoručitelná po marném uplynutí 15 denní úložní lhůty.
Tento Výklad Stanov schválila valná hromada ČSCH svým usnesením dne 29. 4. 2006 a tímto dnem vstupuje v platnost.
Současně pozbývá platnost Závazný výklad Stanov schválený usnesením ÚV ČSCH pod č. j.190/7h2004 ze dne 30. 1. 2004.