Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstavní řád

21. 11. 2012

ZÁSADY PRO POŘÁDÁNÍ A ORGANIZACI
PŘEHLÍDEK A VÝSTAV ČSCH
a
ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI CHOVU, VEŘEJNÉM
VYSTOUPENÍ NEBO SVODU
dále jen VÝSTAVNÍ ŘÁD
ÚVOD
Tento Řád je prováděcím předpisem k ust. § 2/76 Stanov ČSCH a vztahuje se na druhy,
plemena a rázy zvířat chované členy ČSCH podle platných chovných standardů (vzorníky
plemen), viz knižní vydání. Je závazným předpisem pro pořadatele výstav, vystavovatele a
pro posuzovatele při hodnocení zvířat na výstavách pořádaných organizacemi a orgány
ČSCH.
Řád stanoví požadavky na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu, určuje podmínky pro
ochranu zvířat při veřejných vystoupeních a svodech zvířat ve smyslu Evropské dohody o
ochraně zvířat v zájmových chovech (č. 19/2000 Sb.m.s.), Evropské dohody o ochraně zvířat
chovaných pro hospodářské účely (č. 21/2000 Sb.m.s.). Ve vztahu k Evropskému společenství
respektuje směrnice Rady ES (Směrnice Rady č. 98/58/EEC o ochraně zvířat chovaných pro
hospodářské účely a Směrnice Rady č. 91/628/EEC o ochraně zvířat během přepravy a
pozměňující směrnice č. 90/425/EEC a č. 91/496/EEC a současně respektuje pravidla
mezinárodních chovatelských svazů. Závaznými zákony pro pořádání přehlídek a výstav jsou
zákon č. 166/99 Sb. (veterinární zákon), zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a
evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), zákon č. 246/1992 Sb., novelizovaný
zákonem č. 77/2004 Sb. o ochraně zvířat proti týrání, vyhláška č. 192/2004 Sb. o ochraně
zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu a vyhláška č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat
při přepravě, vše v platných zněních.
Přehlídky a výstavy poskytují přehled o současném chovatelství a jsou příležitostí pro
zhodnocení výsledků chovatelské práce. Slouží k realizaci a prezentaci šlechtitelských a
plemenářských úkolů, k propagaci chovatelské práce a vytvářejí prostor pro chovatelské
soutěžení. Podle zákonných předpisů jsou přehlídky a výstavy považovány za svody zvířat.
I. DRUHY PŘEHLÍDEK A VÝSTAV
Přehlídky a výstavy jsou pořádány organizačními jednotkami ČSCH zpravidla za účelem
výběru vhodných jedinců do dalšího chovu. Trvání přehlídek je omezeno na dobu předvedení
zvířat.
Posouzení se koná podle druhu pořádané akce. Posouzení zvířat dle platných chovných
standardů slouží jako doklad o kvalitě zvířat
a. Propagační akce - posuzování neprobíhá
b. Nákupní trhy, výstavní trhy - posuzování neprobíhá
c. Bonitace – nákupní trh s posuzováním
d. Stolní ocenění - s posuzováním zvířat za přítomnosti chovatele
e. Výstavy – s posuzováním zvířat bez přístupu veřejnosti
1. Místní výstavy - pořádají základní organizace s vědomím příslušné oblastní (okresní,
městské) organizace. Je-li na výstavu přihlášen malý počet zvířat, může pořádající organizace
upustit od jejich posuzování, je však povinna vhodnými informačními prostředky s tímto
záměrem předem seznámit všechny vystavovatele.
2. Oblastní (okresní) výstavy - podléhají oznamovací povinnosti sekretariátu ČSCH. Oblastní
(okresní, městská) organizace může pověřit uspořádáním oblastní (okresní, městské)
výstavy některou základní organizaci v oblasti (okrese, městě). Pověření musí být zajištěno
smluvně, zejména je třeba sjednat ekonomické náležitosti.
3. Speciální výstavy - jsou určeny pro jednotlivé druhy zvířat a jejich plemena. S vědomím
ústřední odborné komise (dále jen ÚOK) je pořádají chovatelské kluby, oblastní (okresní,
městské) organizace nebo z jejich pověření některá základní organizace. Pověření musí být
zajištěno smluvně, zejména je třeba sjednat ekonomické náležitosti.
4. Celostátní výstavy - pořadatelem je Ústřední výbor ČSCH (dále jen ÚV ČSCH), příp.
ÚOK, organizačně může z pověření ÚV ČSCH, příp. ÚOK, výstavu zajistit nižší organizační
jednotka ČSCH na základě smluvního ujednání. Pověření musí být zajištěno smluvně,
zejména je třeba sjednat ekonomické náležitosti.
5. Mezinárodní výstavy - pořadatelem je ÚV ČSCH, příp. jiná organizační složka ČSCH. Na
výstavách mohou být vystavena jen zvířata, která splňují podmínky stanovené příslušnými
ÚOK, a to v souladu s podmínkami dohodnutými se zahraničními chovatelskými
organizacemi.
6. Na žádném stupni přehlídek a výstav nedochází k drezúře, výkonnostním zkouškám,
sportovním soutěžím - posuzují se pouze exteriéry zvířat a zvířata jsou stacionárně umístěna
v klecích.
II. ZÁSADY PRO ORGANIZOVÁNÍ VÝSTAV
1. Sekretariát ÚV ČSCH sestavuje a zveřejňuje v předstihu přehled o konání výstav
celostátních, mezinárodních a speciálních. Termíny celostátních a mezinárodních výstav,
které mají být hájeny, musí být známy do 30. 9. předchozího kalendářního roku. Oblastní
(okresní, městské) organizace projednávají konání výstav pořádaných oblastní (okresní,
městskou) organizací a základními organizacemi v oblasti (okrese) a zpracovávají přehled
termínů konání výstav v časovém sledu v kalendářním roce. Přehled je zpracován z podkladů
doručených základními organizacemi do 30. 11. předchozího kalendářního roku. V termínu
konání celostátní nebo mezinárodní výstavy nesmí být konány jiné výstavy stejného druhu
zvířat s výjimkou místních výstav.
Přehled o konání výstav předloží oblastní (okresní, městské) organizace sekretariátu ÚV
ČSCH do 31. 12. předchozího kalendářního roku.
2. K organizačnímu zabezpečení výstavy ustavuje pořádající organizace výstavní výbor a
jmenuje jeho členy.
Výstavní výbor je složen:
- předseda (ředitel) - odpovídá za organizaci a průběh výstavy
- jednatel (tajemník) - zajišťuje administrativu výstavy
- pokladník (ekonom) - vede účetní agendu výstavy
- garanti (zástupci chovatelských odborností) - odpovídají za péči o zvířata, jejich
ochranu a pohodu od jejich přijetí na výstavu až do doby vydání zvířat zpět
majitelům nebo pověřeným osobám. K tomu účelu mají garanti jednotlivých
odborností potřebný počet pomocníků, který je závislý na počtu vystavených
zvířat.
3. Garantem, při veřejném vystoupení nebo svodu, může být pouze osoba s takovými
teoretickými a praktickými znalostmi o biologických potřebách zvířat a používaném
chovatelském systému, aby byla schopna:
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
b) zjistit změny v chování zvířat,
c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
d) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení nebo
svodu zvířat.
4. Výstavní výbor uspořádá před konáním vlastní akce organizační aktiv (setkání), kde ředitel
(předseda) výstavního výboru seznámí všechny členy výboru s platnými právními normami
na ochranu zvířat včetně tohoto řádu a ostatními podmínkami ke konání výstavy. O
proškolení je pořízen záznam, který podepisují všichni přítomní na jednání. Zápis je uložen u
tajemníka výstavy. Výstavní výbor je vždy jmenovitě (jméno a funkce) uveden.
5. Výstavní výbor zajišťuje provedení výstavy, odpovídá za propagaci, průběh a likvidaci
výstavy po stránce organizační, odborné, technické, ekonomické. Pořádající organizace může
pro pořádání výstavy jmenovat čestné předsednictvo za podmínky, že jednotliví navrhovaní
členové vysloví předem se jmenováním souhlas. K zajištění průběhu výstavy určí výstavní
výbor pořadatelský sbor a pořadatelům vymezí práva a povinnosti. Posuzování zvířat se řídí
Řádem pro posuzovatele a platnými směrnicemi ÚOK. Zásady pro udělení ocenění na
výstavách zpracuje pořadatel výstavy. Pořadatel může vystavovatelům zprostředkovat prodej
vystavených zvířat a podmínky prodeje zakotví do propozic výstavy.
III. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
1. Pořadatel výstavy je povinen zajistit všestranně podmínky pro konání výstavy. Je povinen
projednat konání výstavy s příslušným vyšším orgánem ČSCH, s příslušnými úřady státní
správy, vyžádat si povolení příslušné obce k pořádání výstavy a v součinnosti s veterinárními
inspektoráty KVS požádat o stanovení veterinárních podmínek.
2. Pořadatel zpracovává propozice výstavy. Propozice určují podmínky pro vztah pořadatele a
vystavovatele, stanoví organizační a ekonomický způsob přípravy, průběhu, likvidace
výstavy, náležitosti související s případným odřeknutím výstavy, stanoví zásady pro vystavení
zvířat, péči o ně v průběhu výstavy, prodej zvířat na výstavě, pro účast zahraničních
vystavovatelů na výstavě, nečlenů Svazu na výstavě, případně kontrolu členství atd. Pořadatel
zajistí zveřejnění propozic, distribuci přihlášek, opatří souhlasy vystavovatelů s propozicemi a
se zveřejněním osobních údajů v katalogu.
3. Pořadatel kontroluje při přejímce zvířat věk přihlášených zvířat podle tetování,
kroužkování.
4. Pořadatel vydává výstavní katalog, který obsahuje seznam zvířat přihlášených na výstavu,
seznam vystavovatelů, případně ocenění zvířat a další údaje. Katalog nesmí být distribuován
před skončením posuzování zvířat, výjimkou jsou případy veřejného posuzování.
5. Pořadatel je povinen zajistit dodržení veterinárních a hygienických podmínek na výstavě,
zajistit veterinární dozor. Odpovídá za škody vzniklé při zcizení, zaviněném poškození nebo
zaviněném úhynu zvířete na výstavě. Vystavovatel má v takovém případě nárok na náhradu
škody za zvíře ve výši orientační ceny stanovené příslušnou směrnicí ČSCH, popřípadě
výstavními podmínkami. Pořadatel je oprávněn na doporučení veterinárního lékaře
nepřijmout na výstavu nemocné zvíře a odeslat je zpět na náklady vystavovatele. Likvidaci
uhynulého zvířete provádí podle veterinárních podmínek.
6. Pořadatel zajišťuje v předstihu účast posuzovatelů pro posouzení vystavených zvířat a
zajistí jim pro práci vhodné pomůcky a vymezí dostatečný prostor pro jejich činnost. Po
skončení posouzení je pořadatel povinen zveřejnit ocenění zvířat, a to zpravidla zveřejněním
oceňovacích lístků nebo protokolů na příslušné výstavní kleci.
7. Pořadatel musí přijmout protest vystavovatele na porušení podmínek výstavy stanovených
propozicemi. O vyřízení protestu rozhodne výstavní výbor. Proti rozhodnutí výstavního
výboru se lze odvolat k pořádající organizaci. Protest proti ocenění zvířete může být na
výstavě podán v případě, že je na výstavě ustavena odvolací komise. Její povinností je
přezkoumat napadnuté ocenění, a to buď potvrdí, nebo provede ocenění jiné. Rozhodnutí
odvolací komise je konečné. Pokud na výstavě není ustavena odvolací komise, má
vystavovatel možnost podat stížnost na výkon posuzovatele příslušné ÚOK.
8. Pořadatel může odložit výstavu na jiný termín, než bylo oznámeno, jen z vážných důvodů,
případně konání výstavy odvolat (např. z důvodu veterinárního zákazu, malého počtu
přihlášených zvířat apod.). Změnu termínu nebo odřeknutí výstavy musí pořadatel bez
odkladu oznámit přihlášeným vystavovatelům, posuzovatelům a příslušným organizacím či
orgánům ČSCH i příslušným orgánům státní správy.
9. Pořadatel ručí za řádné předání vystavovaných zvířat vystavovatelům, případně za řádné
odeslání. Pořadatel může vydat zvíře zmocněné osobě, která předloží věrohodné písemné
zmocnění k převzetí. V průběhu výstavy je zakázáno zvířata přemísťovat.
10. Pořadatel výstavy zajišťuje v průběhu výstavy krmení, napájení, ošetření a hlídání
vystavených zvířat. Předkládaná krmiva musí splňovat biologické potřeby zvířat a musí být
zdravotně nezávadná. Napájení a krmení musí být zajištěno nejméně 1x denně, vyžadují-li to
klimatické podmínky napájení, musí být častější.
11. Pořadatel výstavy zajišťuje bezpečné ustájení zvířat tak, aby prostor pro zvířata, zejména
výstavní klece a jejich vybavení, minimalizovalo riziko poranění (vyloučení předmětů,
ostrých hran atd.). Každý výstavní box (klec) je vybaven vhodným krmítkem dle povahy
předkládaného krmiva a napáječkou. Klece a kotce musí mít odpovídající rozměry a musí být
před umístěním zvířat a po skončení svodu vyčištěny a vydezinfikovány. Zajistit dostatek
prostoru k tomu, aby zvířata mohla v místě odpočinku zaujmout přirozený postoj (viz příloha
č. 1). Po dobu konání přehlídky a výstavy musí být zajištěn úklid prostor, klecí a kotců. Při
přehlídce a výstavě musí být zvířata zabezpečena proti nepříznivým povětrnostním vlivům a
výrazným rozdílům v klimatických podmínkách, přičemž je možné využít přístřešků nebo
přirozeného porostu.
12. Při nákupních trzích, kde se zvířata neposuzují a tyto akce jsou časově omezeny na dobu
trvání max. jednoho dne, může vystavovatel předvádět zvířata ve vlastních klecích,
zabezpečujících kvalitní předvedení zvířete, v tomto případě za pohodu zvířat (napájení,
krmení apod.) zodpovídá sám vystavovatel.
13. Pro posuzovatele zajistit dostatečné prostory a zabezpečit dostatečný počet pomocníků pro
posouzení předvedených zvířat. Zajistit vhodné pomůcky a vybavení pro posuzování
(omyvatelný stůl, klece na posouzení apod.).
14. Výstavní výbor provádí věcnou a finanční likvidaci výstavy a zpracovává zprávu pro
pořádající organizaci.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATELŮ
1. Vystavovatel přihlašuje zvířata k účasti na výstavě písemnou přihláškou, kterou doručí ve
stanoveném termínu pořadateli. Je povinen seznámit se s propozicemi výstavy a řídit se
opatřeními vydanými výstavním výborem i v průběhu výstavy.
2. Není přípustné, aby vystavovatel zaslal na výstavu, přehlídku samice ve druhé polovině
březosti a kojící matky (u savců).
3. Vystavovatelé dopraví na výstavu zvířata čistá bez zjevných příznaků onemocnění, s
příslušnými veterinárními doklady a v přenosce zaručující bezpečnou a hygienickou přepravu
zamezující týrání zvířat. Je povinen podle propozic sjednat způsob převzetí zvířat po
skončení výstavy. Přepravu zvířata na výstavu a zpět zajišťuje vystavovatel.
4. Vystavovatel má právo požadovat od pořadatele výstavy platný oceňovací protokol o
posouzení zvířete a vydání diplomů nebo věcných cen, jestliže byly zvířatům podle propozic
uděleny.
5. Výstavy se může účastnit zahraniční vystavovatel při dodržení výstavních podmínek
stanovených pořadatelem.
6. Při nákupních trzích může vystavovatel předvést zvířata ve vlastních typizovaných klecích.
V. VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
1. Pořadatel i vystavovatel jsou povinni při činnostech souvisejících s přehlídkou a výstavou
řídit se a dodržovat stanovené veterinární a hygienické požadavky a další související předpisy.
2. Vystavovaná a předváděná zvířata musí mít příslušné veterinární doklady. Po dobu konání
přehlídky a výstavy nesmějí být do prostoru umístěna zvířata, která neprošla veterinární
prohlídkou.
3. Veterinárnímu lékaři pověřenému veterinárním dozorem musí být vytvořeny podmínky
pro řádný výkon práce spojený s prohlídkou zvířat při přejímce a případném ošetření zvířat.
VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud je v tomto Řádu uvedeno pořádání přehlídky a výstavy rozumí se tím v zákonné
terminologii svod (termín svod viz zákon č. 166/1999 Sb.) Tento Řád nenahrazuje ustanovení
a podmínky určené pro svody zvířat obecnými právními předpisy, zejména plemenářským
zákonem, veterinárním zákonem, zákon na ochranu zvířat proti týrání a prováděcími předpisy
k nim.
2. Pokud bude výstavy využito pro výměnu nebo prodej zvířat, musí být tato skutečnost
výslovně uvedena v propozicích výstavy. Tuto službu může organizovat výhradně pořadatel,
nikoli jednotliví vystavovatelé.
3. Ústřední odborné komise mohou vydat, pokud se to jeví potřebné, doplňující pokyny
k těmto zásadám, které však nesmí měnit základní ustanovení nebo význam tohoto řádu.
4. Tento řád se předkládá ke schválení Ústřední komisi pro ochranu zvířat (ÚKOZ) a na
vědomí Státní veterinární správě ČR (SVS ČR).
5. ČSCH souhlasí, aby tento výstavní řád byl využíván v informačním systému ÚKOZ a SVS
ČR.
6. Tento řád byl schválen usnesením ÚV ČSCH dne 16. června 2004 a vstupuje v platnost
dnem schválení. Současně pozbývá platnost Řád pro pořádání a organizaci přehlídek a výstav
schválený ÚV ČSCH pod čj. 169/5e/2002 a 190/7h/2004.
Ing. Jaroslav Kratochvíl, CSc. Slavibor Petržílka
předseda ÚV ČSCH generální sekretář ČSCH
PŘÍLOHA č. 1 - Minimální standardy pro zabezpečení ochrany a pohody zvířat
1) Drůbež
Kategorie
zvířat
Přibližná
hmotnost zvířat
Minimální výška klece
pro jedno zvíře
Minimální podlahová plocha
klece na jedno zvíře
Kur-malá
plemena
0,5 kg 0,4 m 0,16 m2
Kurstřední
plemena
3 kg 0,5 m 0,25 m2
Kur-velká
plemena
4 kg a více 0,6 m 0,36 m2
Perlička 2 kg 0,6 m 0,36 m2
Krůta 6-12 kg 1 m 1 m2
Kachnamalá
plemena
1-1,5 kg 0,4 m 0,16 m2
Kachnavelká
plemena
2-4 kg 0,7 m 0,49 m2
Husa 4-9 kg 1 m 1 m2
2) Králíci
Kategorie
zvířat
Přibližná
hmotnost zvířat
Minimální výška klece
pro jedno zvíře
Minimální podlahová plocha
klece na jedno zvíře
Zakrslá
plemena
1,2 kg 0,3 m 0,14 m2
Malá
plemena
3 kg 0,35 m 0,2 m2
Střední
plemena
4-5 kg 0,4 m 0,25 m2
Velká
plemena
nad 6 kg 0,4 m 0,3 m2
3) Holubi
Kategorie
zvířat
Přibližná
hmotnost zvířat
Minimální výška klece
pro jedno zvíře
Minimální podlahová plocha
klece na jedno zvíře
Malá
plemena
0,5 kg 0,25 m 0,0625 m2
Středně
velká
plemena
0,5-0,75 kg 0,3 m 0,09 m2
Velká
plemena
nad 0,75 kg 0,4 m2 0,16 m2
4) Kožešinová zvířata
Kategorie
zvířat
Přibližná
hmotnost zvířat
Minimální výška klece
pro jedno zvíře
Minimální podlahová plocha
klece na jedno zvíře
Norek 3 kg 0,40 m 0,255 m2
Fretka 2 kg 0,40 m 0,255 m2
Faremní
liška
15 kg 0,7 m 0,8 m2
Psík
mývalovitý
18 kg 0,7 m 0,8 m2
Nutrie 5,5 kg 0,5 m 0,8 m2
Činčila 0,5 kg 0,21 m 0,059 m2
5) Okrasné ptactvo
Kategorie
zvířat
Minimální výška klece
pro jedno zvíře
Minimální podlahová plocha
klece na jedno zvíře
Drobní exoti 0,25 m 0,045 m2
Malí
papoušci
0,25 m 0,0525 m2
Střední
papoušci
0,30 m 0,09 m2
Kanáři 0,2 m 0,0375 m2
Ostatní exoti Viz bod 6 Viz bod 6
6) Ostatní kategorie zájmových druhů zvířat se vystavují za podmínek vyhovujících
biologickým požadavkům jednotlivých druhů.
PŘÍLOHA č. 2 – Vzorníky (standardy)
Vzorník plemen holubů
Ing. Jiří Havlín, CSc. – Slavibor Petržílka a kolektiv
Zemědělské nakladatelství Brázda, 1993
Vzorník plemen drůbeže
Ing. František Tuláček a kolektiv
Státní zemědělské nakladatelství, 1986
(publikace je rozprodána, zpracovává se nový vzorník)
Vzorník plemen králíků
Ing. Josef Zadina
Český svaz chovatelů, 2003
Standard cizokrajného ptactva
Walter Wiener
Státní zemědělské nakladatelství, 1979