Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady pro revizní činnost

21. 11. 2012

ZÁSADY PRO REVIZNÍ ČINNOST
Ústřední revizní komise ČSCH vydává v souladu s ust. § 7 Stanov ČSCH tyto zásady pro činnost revizních komisí ČSCH a pro provádění revizí v orgánech ČSCH.
1. Každá organizační jednotka ČSCH je podle Stanov ČSCH povinna ustavit revizní komisi pro provádění revizní činnosti. Ustavení revizní komise bezprostředně souvisí s volbou členů této komise. Počet členů revizní komise má být lichý. |Komise volí ze svého středu předsedu komise. Organizace, které mají malý počet členů, mohou na členské schůzi rozhodnout, že pro výkon revizní činnosti bude zvolen jeden člen.
2. Činnost revizní komise je nezávislá na činnosti příslušného výkonného orgánu /výboru/. Nezávislost spočívá v tom, že revizní komise rozhoduje samostatně o programu, a způsobu revizí a o výsledku revizí zpracovává zprávy a dovozuje závěry odpovídající skutkovému zjištění.
3. Revizní komise se schází k jednáním /schůzím/ podle potřeby. Stanoví úkoly své činnosti, projednává závěry z provedených revizí, schvaluje revizní zprávy z provedených revizí včetně opatření ke zjištěným závadám, připravuje informace pro výbor a členskou schůzi /konferenci/, stanoví časový harmonogram své činnosti, projednává předložené podněty, stížnosti apod.
4. Členové revizních komisí se účastní schůzí revizní komise a podle usnesení revizní komise se podílejí se na provádění revizí, zpracovávají z nich zápisy, šetří stížnosti a plní úkoly, které revizní komise zabezpečuje. Členové revizní komise se účastní schůzí těch orgánů, kterými byli do funkce zvoleni, tj. členských schůzí, konferencí. Na členských schůzích uplatňují svá členská práva a povinnosti, konferencí se účastní s hlasem poradním, pokud nejsou současně zvolenými delegáty konference.
5. Předseda revizní komise se účastní schůzí výboru organizace při níž revizní komise působí a to s hlasem poradním. Přednáší výboru stanoviska revizní komise, informace o její činnosti, poznatky a závěry z provedených revizí či šetření.
6. K zajištění svých úkolů mohou revizní komise jmenovat aktivisty – odborníky. O této skutečnosti informují výbor organizace. V případě, že jmenovaný aktivista není členem Svazu, je třeba k jeho jmenování souhlas výboru organizace u níž revizní komise působí. Aktivisté se podílejí na revizi nebo šetření v součinnosti se členy revizní komise
7. V případě, že některý z členů revizní komise přestane vykonávat funkci, je třeba na jeho místo povolat náhradníka. Pokud náhradníci nebyli voleni, je třeba zajistit na nejbližší členské schůzi /konferenci/ dodatečnou volbu.
8. Zásadní povinností revizní komise je 2x ročně provádět revizi hospodaření organizace. Termín provedení revize je zapotřebí oznámit výboru organizace alespoň 15 dnů předem. K provedení revize je zapotřebí stanovit program, který specifikuje záměr revizního šetření. Revize se zaměřuje na:
- kontrolu plnění opatření z předcházející revize, - ověření správnosti účetní evidence v návaznosti na příjmové a výdajové doklady, - stav peněžní hotovosti podle pokladní knihy, - uložení finančních prostředků na účtu a pohyb na účtu, - dodržování daňových povinností, - návaznost účetní evidence na evidenci majetku,
- vymáhání pohledávek, - zpracování účetních závěrek a zpráv o hospodaření, - provádění inventur, odpisů, evidence svěřených hodnot do užívání funkcionářů atp.
9. O zjištěních z provedené revize je zpracován zápis, který má obsahovat zejména:
- datum a místo provedení revize, - jména osob provádějících revizi a osob zúčastněných při revizi, - program revize, - popis zjištěných skutečností s odkazem na revidované doklady, - uvedení konkrétních nedostatků, vyčíslení schodků, - název předpisu, který byl porušen a jména odpovědných funkcionářů, - stanovení konkrétních opatření k nápravě zjištěných nedostatků s termínem a jménem odpovědného funkcionáře.
K obsahu revizní zprávy se vyjadřují přítomní zástupci organizace nebo orgánu a jejich stanovisko má být v závěru revizní zprávy uvedeno. Revizní zprávu podepisují všichni účastníci revize.
10. V případě, že se na provedení revize nepodílejí všichni členové revizní komise, je třeba, aby zprávu z revize projednala a schválila revizní komise.
11. Schválenou revizní zprávu předkládá revizní komise příslušnému orgánu organizace /výboru/, který odpovídá za splnění opatření k nápravě. S revizní zprávou je seznámena členské schůze organizace /nebo konference delegátů/, a to včetně závěrů z projednání zprávy ve výboru organizace.
12. Revizní komise oblastní /okresní, městské/ organizace provádí revize hospodaření oblastní /okresní, městské/ organizace. Reviduje rovněž hospodaření těch základních organizací v oblasti /okrese, městě/, jimž byly na činnost poskytnuty finanční prostředky vyšších orgánů Svazu a které spravují majetkové hodnoty pořízené s přispěním vyšších orgánů Svazu.
13. Náklady na činnost revizní komise jsou součástí rozpočtu příslušné organizace a revizní komise odpovídá za účelnost jejich užití. Náklady související s provedením revize v organizaci na její dožádání jdou k tíži této organizace.
Zásady pro revizní činnost schválila ústřední revizní komise usnesením dne 21. 8. 2000.